METROPOLITANA BARCELONA, ESCRITS 
SAP-FEPOL reclama una avaluació de riscos laborals a la galeria de tir de Sants - Montjuïc 
La nostra organització sindical ha adreçat un escrit a la Subdirecció general de prevenció de riscos i de salut laboral del Departament d'Interior reclamant que de forma immediata es faci una avaluació de riscos en aquestes dependències, així com també que es faci una planificació per garantir que les persones treballadores no han quedat afectades per una sobreexposició al soroll i als contaminants ambientals 
 
Barcelona, 9 de maig del 2023.-
 
En data de 26 de juny del 2019, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) registrva la sol·licitud per tal que és fes la respectiva Avaluació de riscos i seguiment dels instructors i monitors de tir, tant de l’ISPC com de la resta de regions policials. Així mateix, el 18 de setembre del 2019 es va dur a terme l’Avaluació de riscos laborals de l’ABP de Sants-Montjuïc, la qual es va fer per sorpresa nostra, sense que la galeria de tir estigués en activitat.

Actualment, en una sola sessió de pràctiques de tir, un monitor o monitoria pot haver d’escoltar entre 500 i 1500 trets diaris, amb més de 180.000 a l’any per unes 2000 persones que fan pràctiques. A aquest efecte, tal i com com ja vam exposar en el seu moment, cada tret pot oscil·lar entre 150 i 170 dB (decibels).

A més, algunes galeries com és el cas de la de l’ABP de Sants – Montjuïc són tancades amb ventilacions moltes vegades insuficients. Es perfectament sabut que en aquestes pràctiques es generen vapors de pólvora, sofre, plom, etc.

Per tot plegat és evident que hi ha diferent normativa que s'ha de respectar entre la qual destaca el RD 286/2006, que regula la protecció dels treballadors en front del soroll i que estableix, que el pic màxim de soroll no pot superar els 140 dB. Alhora, el seu Art. 6 deixa molt clar que l’empresari, en aquest cas el Departament d’interior, ha de realitzar una avaluació de riscos basada en el nivell de soroll al que estan exposades les persones treballadores.

Així doncs, aquesta avaluació de riscos s’ha de fer tenint en compte l’exposició diària i setmanal tal i com estableix la normativa en vigor, tenint en compte també el RD 486/1997 sobre disposicions mínimes al centres de treball (Annex III condicions ambientals) i el RD 137/1993 sobre reglament d’armes.

Per tot plegat el Departament de salut i seguretat laboral del SAP-FEPOL ha instat a la Subdirecció general de prevenció de riscos del Departament d'Interior:
 
  • Que de forma immediata, es porti a terme l’Avaluació de Riscos d’aquests centres de treball en plena activitat i funcionament, seguint les indicacions del Annex II del RD 286/2006.

  • Que es faci una planificació sobre la Vigilància de la Salut d’aquestes persones, per tal de garantir que no estan afectades per una sobreexposició al soroll i als contaminats ambientals, fent la preses de mostres i mesures oportunes.

  • Que davant de risc que està suposant per a les persones treballadores i vist que en data de juny del 2019 ja vam posar en coneixement del SVSL aquests fets, reclamem la màxima celeritat a fi de portar a terme l’activitat preventiva dels instructors i monitors de tir.

  • I que a més i per últim, que totes les persones treballadores, que així ho vulguin, se’ls faci una revisió exhaustiva sobre el seu estat de salut en sang, sistema respiratori, etc..
 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-34/2023 
DATA:9 de Maig de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies