METROPOLITANA NORD, ESCRITS 
Denunciem que el CP de Quatre Camins no planifica el romanent a l'inici de l'any policial 
Malgrat la nostra oganització sindical, des de l'entrada en vigor de l'Acord de 2020, ha reclamat la planificació del romanent a principis de l'any policial, aquesta destinació segueix fent oïdes sordes a les nostres demandes i ignorant la normativa vigent sobre aquesta qüestió. SAP-FEPOL ja ha instat a la SGRH que doni les ordres oportunes per a què es repectin els extrems signats.  
 
Barcelona, 11 de març del 2022.- 
 
El punt 2 de la Instrucció 7/2015, sobre aplicació del règims horaris i planificació de la jornada de treball de les persones funcionàries del CME, estableix pels horaris especials flexibles, que la planificació anual s’ha de donar a conèixer abans de l’inici de l’any policial. Alhora es determinen en aquesta instrucció, les condicions per als canvis de planificació a realitzar sobre la planificació anual.

A l’Acord de 2 de juliol de 2020 s’estableix que els efectius adscrits a l’Àrea Penitenciària, entre d’altres serveis, els és d’aplicació el mateix quadrant horari que a les unitats de seguretat ciutadana, i per tant, no s’ha de deixar romanent pendent de planificar a l’inici d’any policial.

Al mes d’abril de 2021 des de Subdirecció general de recursos humans es va adreçar un Mail als serveis d’administració amb tema: Planificació BR any policial on s’indicava que entre d’altres als efectius de l’Àrea Penitenciària no se’ls havia de deixar romanent sense planificar.

Durant el 2021, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) es va traslladar aquesta situació al Cap del Centre Penitenciari Quatre Camins i se li va informar del Mail que des de Subdirecció es va enviar. No obstant, la resposta va ser que ho preguntava a Recursos Humans i segons manifesta mai han rebut resposta.

Una vegada va sortir la planificació de l’any policial 2022-23 i novament el romanent dels efectius del Centre Penitenciaria Quatre Camins no estava planificat, des del SAP-FEPOL ens hem reunit amb el Cap del CP Quatre Camins i amb el Cap de l’APEN i segueixen no atenent a la reivindicació de la planificació del romanent amb l’any policial i a la vegada fan oïdes sordes al Mail que des de Subdirecció es va enviar perquè es planifiqués el romanent.

És per això i per tots els motius esmentats que, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) demanem que es donin les instruccions clares i oportunes, per a què el romanent dels efectius del CP Quatre Camins sigui planificat immediatament per l’any policial 2022-23 i que a partir d’ara sempre es planifiqui el romanent amb l’any policial.

 
  
NÚMERO DE COMUNICAT:E´16/2022 
DATA:11 de Març de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies