PONENT, COMUNICATS 
Reunió de la RP de Ponent de 24 febrer del 2023 
Resum dels puntsque, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) hem portat a la darrera reunió entre les organitzacions sindicals, els Caps de la regió i els serveis d'administració.  
 
Lleida, 27 de febrer del 2023.-
 
El passat 24 de febrer, les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra ens hem reunit amb els Caps de la Regió policial de Ponent i els serveis d’administració. En aquest document us traslladem dels punts més rellevants tractats.

Primer.- Comissaria de Lleida.
A Lleida hi ha dos projectes amb pressupostos independents sobre redistribució d’espais i ampliació de comissaria. Cadascun d’aquests projectes està pressupostat amb mig milió d’euros i hores d’ara està pendent d’adjudicar i executar.

En quan a la redistribució d’espais es pensa en habilitar (si és que finalment no s’acaba recuperant) l’espai de la sala de coordinació  per a altres unitats. Així mateix s’adequarà la sala d’espera del hall com a locutori per a la recepció de denúncies amb la qual cosa, el taulell actual. En quan a l’ampliació de la comissaria es pensa en la instal·lació de mòduls per poder així, ampliar la zona de vestidors.

Per altra banda, respecte les dutxes se’ns informa que el problema derivava de la caldera. Hores d’ara ja tornen a estar totes en funcionament. En quan als vestidors femenins se’ns informa que, per garantir una major intimitat, posaran una altra porta.

Per últim i en quan a la falta de neteja denunciada per SAP-FEPOL, se’ns informa que s’han fet diverses neteges intensives i s’ha comunicat a l’empresa per tal que s’asseguri la neteja de l’espai.

Segon.- Comissaria de Ponts.
Respecte la demana de col·locar una finestra al menjador se’ns informa que, segons l’enginyer no és viable, motiu pel qual s’ha decidit instal·lar-hi un extractor. Respecte la finestra del despatx del Cap de torn ja està fet l’amidament i estem pendents que ho signi el Cap d’infraestructures. Per últim, el penjador per les armilles del vestidor femení ja està col·locat.

Tercer.- Comissaria de Balaguer.
Ja s’han adjudicat les obres dels vestidors a Construccions Pallars. En quan a les obres de l’OAC encara està pendent. Per últim i sobre la porta del pàrquing a dia d’avui hi ha tres pressupostos i tot està pendent d’adjudicar qui farà les obres.

Quart.- Comissaria de Tàrrega.
Encara no s’han sol·licitat els pressupostos per als vestidors i, respecte la tanca del pàrquing exterior ja està preparada.

Cinquè.- Comissaria de Mollerussa.
Respecte les denúncies sobre els brífings que es fan al pàrquing, tothom és conscient de la manca d’espai, però hores d’ara no hi ha alternatives. Des del SAP-FEPOL no considerem que aquesta sigui una resposta vàlida més quan s’està incomplint la Llei de prevenció de riscos i salut laboral. Si no hi ha alternatives cal buscar-les i fer-ho ja!

Igualment passa amb les escales exteriors d’accés al primer pis dels mòduls ja que, tal i com hem denunciat, aquestes son un risc de caiguda. Conscients també d’aquesta situació, mentre no siguin substituïdes tenen previst aplicar-hi una pintura antilliscant.

Respecte quan es farà efectiu la nova Comissaria Pla d’Urgell – Garrigues i la respectiva modificació de la Relació de llocs de treball se’ns informa que tot resta pendent a l’aprovació i publicació del nou Decret d’estructura.

Per últim i en quan a les cortines de les finestres del mòdul del primer pis, vist que estava previst demanar-les juntament amb el contracte dels mòduls de la Comissaria de Borges Blanques però veient que trigaran més del previst, intentaran aconseguir-les per una via més ràpida.

Sisè.- Comissaria de les Borges Blanques.
En quan a la col·locació dels mòduls hi ha una partida aprovada de 90.000 euros, la qual està pendent de licitar. Respecte les marquesines al pàrquing exterior, hi ha el projecte que en posin pels vehicles dels agents rurals.

Des de la Regió s’ha demanat que es posi tot a un costat de marquesines on també s’hi puguin deixar els vehicles policials. Des del SAP-FEPOL ja vam sol·licitar també, la col·locació de marquesines a totes les comissaries.

Setè.- Vehicles.
No hi ha informació sobre l’arribada de nous vehicles. Sí reconeixen que hi ha un problema general de manca de vehicles a la Regió, la qual té diversos vehicles en propietat. Sobre aquests, l’any 2022 hi havia una partida per a la seva reparació de 69.974 euros, mentre que per a l’any 2023 la partida és de 71.000 euros.

Vuitè.- Increment de 16 efectius de Ponent de la 28a promoció.
Després que SAP-FEPOL denunciés l’incompliment dels acords presos per la Junta local de Seguretat en quan a l’increment d’efectius per a la Comissaria de Lleida, tal i com informéssim en comunicat de 16 de febrer, que siguin de la 28a promoció ha estat una decisió de la Comissaria General Tècnica.

A aquest efecte la nostra organització sindical ha denunciat l’incompliment de la Instrucció 6/2022 sobre provisió temporal de llocs de treball del cos de mossos d’esquadra. I per tant ha tornat a reclamar obrir aquest procés a totes les persones que hi estiguin interessades, siguin o no de la 28a promoció.

Novè.- Segona activitat.
Segons dades que se’ns han facilitat a dia d’avui hi ha seixanta-nou (69) persones en segona activitat, trenta-nou (39) de les quals ho estant per causes psicofísiques i les trenta (30) restants per raó d’edat.

Desè.- Caporals Caps de torn.
SAP-FEPOL ha denunciat sempre la necessitat de fer encàrrec de funcions per aquelles caporales i caporals que, per necessitats del servei, es veuen amb l’obligació d’assumir les funcions de Caps de torn. En aquests casos la Regió sempre reconeixerà les comissions per tal que puguin percebre les retribucions associades.

Onzè.- Formació APPO i pràctiques de tir.
La formació APPO s’ha de fer amb setmanes de festa per qüestió d’operativa al carrer. El temps que s’apuntarà serà el mínim de sis (6) hores. Respecte les persones  a qui no se les hi havia apuntades aquestes se’ns informa que, després de la denúncia feta per SAP-FEPOL,  ja està solucionat.

En quan a les pràctiques de tir, la Regió ha parlat amb els instructors amb qui s’ha acordat que, si el tir s’ha de suspendre per qualsevol motiu s’avisi a les comissaries afectades per tal d’evitar (en la mesura del possible) trajectes innecessaris.

Respecte la manca de formació dels efectius policials s’ha proposat que, una vegada al mes, es faci al brífing les actualitzacions de tota aquella normativa que es vagi modificant. En funció de la formació que sigui i de les hores necessàries per impartir-la, des del SAP-FEPOL hem proposat que es faci en setmanes de festa esgotant les hores de romanent.

Dotzè.- Arcs de seguretat.
Des de la nostra organització sindical considerem imprescindible incrementar les mesures de seguretat a les comissaries. És per això que una de les mesures podria ser la instal·lació d’arcs de seguretat. Segons se’ns informa actualment son tres les comissaries que en tenen i no està previst que se’n col·loquin a d’altres. Sí està previst però la dotació de raquetes detectores de metalls.

Tretzè.- Prova pilot a Lleida pel manteniment físic.
Se’ns informa que la Subdirecció general de recursos humans ha endegat una prova pilot (mitjançant un conveni amb INEF) amb la intenció (si més no això ens diuen) que sigui un “benefici” per a la salut del mosso i de la mossa.

Des de la nostra organització sindical ens mostrem sorpresos i sorpreses ja que, en tot cas la SGRH hauria d’informar a totes les organitzacions sindicals representatives d’aquestes proves pilot previ al seu inici. A aquest efecte no considerem de rebut que n’haguem de tenir coneixement en una reunió regional.

Aquestes son les qüestions tractades a la reunió. Com ja sabeu els nostres delegats i les nostres delegades resten a disposició de la seva afiliació per ampliar la informació de la reunió i per recollir altres qüestions que es puguin denunciar, ja sigui per escrit o en properes reunions regionals.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-33/2023 
DATA:27 de Febrer de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies