METROPOLITANA SUD, COMUNICATS, INVESTIGACIÓ 
Reunió informativa sobre el nou sistema de guàrdies de la Regió Metropolitana Sud 
En data 18 de gener va tenir lloc telemàticament la reunió informativa convocada pels comandaments de la Regió Metropolitana Sud amb relació al nou sistema de guàrdies que es vol implantar pròximament.        
 
Barcelona, 25 de gener de 2023-. 
 
A continuació us fem un breu resum de la mateixa i us recordem els drets que teniu davant d’aquests canvis.
  • Pel que fa al nou sistema de guàrdies, i com ja us han informat als vostres serveis, es modifica la divisió de la regió que passa de tres (3) a dos (2) sectors. 
  • Aquests sectors es cobriran per part de dos (2) efectius en torn de dia de dilluns a diumenge i dos (2) efectius en torn de nit de dilluns s divendres. El cap de setmana aquesta dotació s’incrementarà en dos (2) efectius més per reforçar el servei.
Aquestes dotacions seran de la mateixa ABP i inclourà un caporal per torn.

En el cas dels efectius de policia científica la dotació serà de dos (2) efectius per sector de dilluns a diumenge en torn de dia. En el cas d’aquests companys/es el binomi es formarà amb un (1) efectiu d’una ABP i un (1) d’una altra.

El total de guàrdies que surten per agent, segons ens informen, serà de quatre (4) guàrdies a l’any pels agents d’investigació, (dos (2) de dia i dos (2) de nits), i entre cinc (5) i set (7) guàrdies l’any pels agents de científica. En aquest sentit, per part dels comandaments de la regió, es considera que el fet de no fer guàrdies de nit suposa una millora que compensa el fet de treballar més caps de setmana.

Us recordem que aquesta ha estat una reunió informativa, i, per tant, les organitzacions sindicals no hem pogut participar en cap decisió sobre el sistema ni aportar cap idea.

Un cop definit el servei que es planificarà, us volem recordar els drets que teniu a l’hora de treballar:

PRIMER-. Ningú té l’obligació de sortir sol/a de la comissaria durant el servei. Encara ens trobem en nivell d’alerta 4, i per part de la prefectura hi ha instruccions respecte de l’autoprotecció i com prestar el servei.
Per aquest motiu, i en el cas dels agents de policia científica, en el moment de traslladar-se d’una comissaria a l’altra per trobar-se amb el binomi, si el/la company/a considera que no disposa de la seguretat adient, pot i ha de demanar un acompanyament per un altre agent o per una altra patrulla.
Aquest fet no es farà de manera planificada, per tant, serà el/la company/a sota el seu propi criteri qui ho haurà de sol·licitar.

SEGON-. Pel que fa a la jornada planificada, inici i final de servei, recordem que la jornada s’inicia i es finalitza a la pròpia ABP, encara que el servei planificat sigui a una altra ABP. Per tant, a l’hora de comptabilitzar les hores treballades es farà des de l’ABP de destí.

TERCER-. Amb relació a les possibles indemnitzacions per manutenció, cal fer dues consideracions:

La primera és que a partir de les deu (10) hores efectivament treballades l’hora de descans a la que es té dret (en el cas que s’hagi fet) contarà com a treball efectiu.

Per altra banda, si el total d’hores de treball efectiu en finalitzar la jornada ha estat de nou (9) o més es tindrà dret a la mitja dieta o dieta sencera en els següents casos:
  • Quan el treball fora del propi àmbit d’actuació es comenci abans de les 14 hores i es finalitzi després de les 16 hores es tindrà dret a manutenció per dinar (mitja dieta).
  • Quan el treball fora del propi àmbit d’actuació es comenci igual o després de les 14 hores i finalitzi després de les 23 hores es tindrà dret a la manutenció per sopar (mitja dieta).
  • Quan el treball fora del propi àmbit d’actuació es comenci abans de les 14 hores i es finalitzi després de les 23 hores es tindrà dret a la manutenció per dinar i sopar (dieta sencera)
Els imports corresponents el dia d’avui serien de dinou (19) euros per la mitja dieta i trenta-vuit (38) per la sencera.

Per qualsevol consulta al respecte, recordeu que teniu a la vostra disposició als delegats del SAP-FEPOL de la Regió Metropolitana Sud i de la mateixa especialitat d’investigació.


 
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-16 
DATA:25 de Gener de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies