ESCRITS, INVESTIGACIÓ 
Denunciem la manca de formació i la manca d'equips de protecció individual en les inspeccions oculars d'incendis 
Les Unitats d'Investigació no tenen a dia d'avui ni la formació necessària, ni tampoc els equips de protecció per a realitzar les inspeccions oculars per incendis. És per això que la nostra organització sindical ha instat a la Subdirecció general de prevenció de riscos i salut laboral a fer les gestions pertinents que corregeixin aquesta situació. 
 
Barcelona, 1 de març del 2023.-
 
Les unitats d'investigació del cos de mossos d'esquadra tenen una greu mancança a l'hora de fer inspeccions oculars per incendis. I és que per activar la Unitats Centrals d'Inspeccions Oculats demana a les Unitats d'Investigació del territori que facin una inspecció inicial del lloc sinistrat o incendiat, la qual s'ha de fer immediatament després que els equips de bombers extingeixin el foc. 

Per quest motiu és evident que tot sovint, quan els efectius policials entren al lloc, encara queden resten incandescents, materials que mantenen altes temperatures, així com tamné claus, vidres, fums, vapors i en ocasions productes altament tòxics. Aquests fet han provocat més d'un accident laboral per punxonaments de claus a les sabates dels efectius policials (aspectes denunciats per diversos efectius policials en diferents notes informatives).

A aquest efecte, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha denunciat a la Subdirecció general de prevenció de riscos i salut laboral l'incompliemt de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos i salut laboral, del Reial Decret 614/2001 de protecció davant riscos elèctrics, del Reial Decret 1215/1997 sobre utilització d'equips de treball, del Reial Decret 842/2002 sobre Reglament electrotècnic de baixa tensió i del Reial Decret 773/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut rlatives a la utilització per les persones treballadores dels equips de protecció individual.

Des de la nostra organització sindical s'ha reclamat a la Subdirecció general que, en compliment de la normativa vigent, cal que un tècnic (enginyer, arquitecte o enginyer de l'edificació) verifiqui l'estabilitat de l'immoble i dels seus elements constructius (envans, façanes, fusteries o instal·lacions) abans que accedeixin als edificis sinistrats els efectius policials adscrits a les unitats d'investigació.

Així mateix, SAP-FEPOL ha reclamat que, per evitar accidents com els que ja han succeït, es doti als efectius policials (1) de sabates amb sola contra-punxonament i ignífugues amb protecció a la puntera, (2) de cascs per evitar cops amb objecte que poden caure, (3) de ulleres de protecció, (4) de mascaretes amb els filtres corresponents per evitar inhalacions de fums, gasos i vapors nocius, (5) de roba i granotes ignífugues i (6) de guants de protecció tèrmica. 

Per altra banda, la nostra organització sindical ha reclamat la formació específica a tots els efectius policials sobre com accedir als interiors dels immobles sinistrats amb la màxima seguretat i garanties, així com també que es dugui a terme la corresponent avaluació de riscos d'aquesta activitat professional. Per tot plegat SAP-FEPOL ha instat a la Subdirecció general de prevenció de riscos que es doti als efectius policials dels equips de protecció individual (EPI) necessaris i que es planifiqui la formació adequada, tenint en compte que han de ser els tècnics facultatius els qui (en base a les seves capacitats tècniques) garanteixin que els edificis on s'ha d'accedir siguin estables i no hi hagi risc de desplom.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-12/2023 
DATA:1 de Març de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies