COMUNICATS 
SAP-FEPOL insta a la SGRH a reconèixer els dies de baixa laboral per contingència professional en la puntuació dels dies d'ap de desembre i gener 
En un escrit registrat avui, la nostra organització ha demanat a l'Administració que reconegui com a dies treballats, els dies de baixa per contingència professional i que per tant, que es tinguin en compte en el procediment especial per a la concessió de persmisos per a assumptes personals en les dates assenyalades dels mesos de desembre i gener 
Barcelona, 15 de novembre del 2021.-

La Instrucció 9/2020 de 6 de novembre determina les normes reguladores dels permisos per assumptes personals de les persones funcionàries de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

El punt 4.3 d’aquesta Instrucció sobre procediment especial per a la concessió de permisos per assumptes personals en les dates assenyalades de desembre i gener preveu que “corresponen els punts establerts a l’annex, cas que s’hagués treballat la totalitat de dies inclosos en cada cicle. En cas que només s’hagués treballat algun dels dies inclosos en el cicle, correspon la puntuació proporcional al nombre de dies treballats”.

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha elevat la consulta a la Sub-direcció general de recursos humans respecte si els dies de baixa mèdica per contingència professional computa (a efectes del que regula la Instrucció 9/2020) com a dia efectivament treballat i la resposta que hem rebut ha estat, que cap tipus de baixa compta com a dia treballat.

A l’efecte, no gens d’acord amb aquesta interpretació, la nostra organització recorda que el punt 3.3, de 13 de febrer de 2008, sobre equiparació retributiva del personal funcionari del cos de mossos d’esquadra estableix que “si es produeix absència justificada sobre la jornada nocturna prevista, es mantindrà la percepció del complement diari de nocturnitat en cas que l’absència justificada estigui ocasionada per una incapacitat temporal causada per accident de treball (...)”.

Des del SAP-FEPOL, prenent com a referència els extrems esmentats en el punt anterior, entenem que una absència justificada per una contingència professional no hauria de quedar exclosa en la meritació dels punts que s’assoleixen com a dies efectivament treballats.

A l’efecte considerem que es produeix una discriminació a totes aquelles persones membres del cos de mossos d’esquadra que per causa d’una baixa laboral per una contingència professional, no li compti com a efectivament treballat els dies que li correspondrien treballar per torn.

Per tots els extrems esmentats, des de la nostra organització sindical instem a la Sub-direcció general de recursos humans a fer les gestions oportunes per tal que els dies d’absència laboral producte o conseqüència d’una baixa per contingència professional computin com a dies treballats i generin els punts que regula el punt 4.3 de la Instrucció 9/2020, de 6 de novembre.

  
NÚMERO DE COMUNICAT:E-82/2021 
DATA:15 de Novembre de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto