COMUNICATS 
Reunió de 2 de maig, del Grup de Treball d’Horaris i Conciliació del cos de mossos d’esquadra  
Després que la Mesa General de la Funció Pública acordés una ampliació de de drets per al personal funcionari de la Generalitat de Catalunya, ahir es va debatre la seva aplicació per a les persones membres del cos de mossos d'esquadra, en el Grup de Treball d'horaris i conciliació del cos de mossos d'esquadra  
 
Barcelona, 3 de maig de 2022.-

En data de  18 de març de 2022, la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya va arribar a un acord respecte mesures socials, laborals i de flexibilització i/o conciliació familiar de la vida laboral i familiar.

Ahir 2 de maig, en el marc del Grup de Treball d’Horaris del cos de Mossos d’Esquadra es va tractar, com a únic punt de l’ordre del dia, la implementació d’aquest acord, al Cos de Mossos d’Esquadra.

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) veiem positivament la predisposició de l’Administració a implementar gairebé totes les mesures dels 11 punts de l’Acord de la Mesa General de la Funció Pública, més quan hores d’ara ja s’estan implementant les mesures següents:

Primer.- Mesures que ja teníem normativitzades abans d’aquest acord de la Mesa de Funció Pública:
1.- Gaudiment a temps parcial dels permisos de naixement per a la mare biològica; permís per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent; i permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció d’un fill o una filla.

2.- Compactació de la reducció de jornada per motius de conciliació. Al CME tenim diferents fórmules de reducció de jornada.

Segon.- Mesures que ja s’apliquen i que seran especificades amb la propera actualització dels Criteris:
1.- Absència justificada al lloc de treball d’una jornada laboral diària per a la realització de les següents proves diagnòstiques considerades invasives: colonoscòpia, endoscòpia, gastroscòpia i cateterismes.

2.- Equiparació dels graus d’afinitat i consanguinitat per a les famílies enllaçades o reconstituïdes.

3.- Inclusió del cònjuge o parella de fet ,en els permisos per conciliació.

4.- Famílies monoparentals: Permís per naixement per a la mare biològica i Permís per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent.

Tercer.- Mesures que s’aplicaran en el moment que l’acord de la MGFP passi per acord de govern:
1.- Afegir al permís “exàmens prenatals i tècniques de preparació al part o gestió de tràmits administratius per l’adopció o l’acolliment” de les tècniques de reproducció assistida.

2.- Criteri interpretatiu sobre el còmput inicial per al gaudiment del permís per hospitalització i intervenció quirúrgica. Un cop vigent serà el funcionari o funcionària qui determinarà l’inici del permís i per tant, no haurà de ser obligatòriament la primera jornada planificada des de l’endemà del fet causant.

Quart.- Mesures que no veuen l’aplicació al CME:
1.- Ampliar la flexibilitat horària de fins a trenta minuts per començar la part de permanència obligatòria de l’horari. Al CME no tenim la flexibilitat horària de començar més tard, per tant aquesta ampliació no té sentit aplicar-se.

2.- Criteri interpretatiu sobre l’horari de treball en relació amb l’absència per assistir a consulta mèdica. Al CME ho tenim regulat al punt 6 dels Criteris i no té sentit per l’Administració en tant que, a l’horari de permanència obligada com l’horari flexible de la persona sol·licitant.

3.- Disposició d’espais de co-treball en tots els Departaments de l’Administració. Al CME no tenim el teletreball i encara menys espais de co-treball.

A més a més s’ha fet la petició que l’ingrés d’un familiar per part natural  comporti dret a permís, tal i com comporta l’ingrés per cesària.

Aquestes han estat les qüestions tractades. Per ampliar informació poseu-vos en contacte amb la nostra xarxa de delegats i delegades.
 
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-71/2021 
DATA:3 de Maig de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies