COMUNICATS 
Obligacions de signar les peticions per sol·licitar judicis per WEBEX? 
Alguns serveis d’administració podrien estar obligant als efectius policials a signar l’acceptació del judici per videoconferència sota l’amenaça de no pagar el judici en cas de no fer-ho. 
 
Barcelona, 30 d'abril del 2024.- 
 
Des del passat 23 d’abril ha entrat en vigor la darrera modificació de la Llei d’Enjudiciament Criminal segons la qual, les declaracions judicials s’hauran de fer preferiblement per videoconferència.

No obstant, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i des del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) hem estat informats per les nostres respectives afiliacions que en algunes destinacions del cos de mossos d’esquadra, els serveis d’administració (presumptament) estarien obligant als efectius policials citats, a signar la petició de declaració mitjançant WEBEX.

Recordem que des que es signés l’Acord de 2023 hem estat testimonis (i així ho hem denunciat en el propi Consell de la Policia) de les comunicacions a jutjats, amb dades presumptament falsejades, per no compensar als mossos i a les mosses amb l’import de declaracions judicials presencials.

És per això que, arran de la darrera modificació de la LECrim hem de comunicar que:
 
- Malgrat des del 23 d’abril, les declaracions han de ser preferiblement per videoconferència, els efectius policials no tenim cap obligació de signar les peticions realitzades pels serveis d’administració sol·licitant nosaltres mateixos els judicis per WEBEX. En cas que així sigui, et demanem que abans de signar, reclamis una còpia del document i et posis en contacte amb el teu delegat i delegada sindical.

- No és veritat que, en cas de no signar aquestes peticions, no puguis percebre les compensacions estipulades. En cas que se’t comuniqui aquesta situació, demana-ho que se’t faci per escrit a fi de poder interposar els recursos que se’n puguin derivar.

- Les compensacions a percebre aniran sempre en consonància amb el que l’autoritat judicial finalment hagi decidit sobre la teva declaració. Per tant si el Jutjat accepta la declaració per WEBEX tu percebràs aquesta compensació.
 
Des del SAP i des de l’SME observem amb preocupació les presumptes martingales que l’Administració ha vingut realitzant en relació a aquesta qüestió i més especialment, des de la signatura de l’Acord del 2023.

Per tant seguirem pendents sobre la pressió que presumiblement s’està fent sobre els mossos i les mosses per evitar que aquests, vagin a declarar presencialment als judicis que són citats.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-83/2024 
DATA:30 de Abril de 2024
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies