Reunió Regional de la RP Girona de 12 de juliol del 2021 
Resum dels punts tractats a la reunió que ahir es va realitzar a la comissaria regional entre els comandaments de la RP, les responsables del servei d'administració i totes les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d'esquadra  
 
Girona, 13 de juliol del 2021.-
 
El 12 de juliol de 2021 ha tingut lloc la reunió regional entre les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d’Esquadra amb els caps de la regió de Girona i els responsables de l’administració de la regió. Els punts més rellevants tractats a la reunió han estat els següents:
 • Desplaçaments d’ARRO
Les responsables d’administració de la regió ens informen que des de la setmana passada van rebre indicacions per tal que els desplaçaments en OER que fessin les ARRO es computés tot el temps de treball des de l’inici fins al final. Que els canvis ja s'apliquen des del mes de juny.
Des del SAP-FEPOL ens congratulem que així hagi estat i hem demanat que s'apliqui amb retroactivitat des del mes de març, que és quan es va originar aquesta problemàtica.
La cap d’administració ens informa que revisaran totes les OER del mes de març per aplicar-ho ja des de llavors.
 • Modificació vestidor dones ARRO
Les responsables d’administració de la regió ens informen que el procediment que s’ha seguit en aquest tema no és l’adient i que els caps de la unitat ho han de demanar de forma correcta, per a què es pugui valorar si porten a terme aquestes adequacions.
 • Vestuari ARRO
Les responsables d’administració de la regió ens informen que les granotes per a les noves incorporacions es reposaran a final del mes de juliol. Per totes les reposicions que afecten als efectius que no són els nous incorporats està previst que sigui a finals d’any.
 • Garjoles ABP Girona
Les responsables d’administració de la regió ens informen que les empreses adjudicatàries de les obres van renunciar i que les noves empreses aspirants han fet visita i han presentat els pertinents pressupostos. Està previst que les obres comencin al mes d’octubre.
 • Millores ABP Santa Coloma
Les responsables d’administració de la regió ens informen que no tenen coneixement de cap actuació de millora al menjador de la comissaria, tret de l’obertura completa de la finestra.
Els caps de la regió però, ens informen que en pocs dies hauria d’estar anul·lat un magatzem a la zona de l’ACD per garantir que hi hagi distància entre els detinguts, els agents, advocats, etc.
 • Bandera ABP Roses
Les responsables d’administració de la regió ens informen que durant la segona quinzena de juliol es disposarà d’un elevador per poder fer diverses actuacions, com la substitució de les cordes de les banderes de l’ABP de Roses.
 • Millores al menjador de trànsit Girona
Les responsables d’administració de la regió ens informen que des d’infraestructures estan estudiant quines són les actuacions que es poden fer al menjador. Després de molts anys tot just es troba en situació d’estudi que això no vol dir que es porti a terme cap actuació.
 • Vestidor OAC Lloret de  Mar
Les responsables d’administració de la regió ens informen que estan pendents d’un pressupost de paleta per aixecar el terra i canviar els desaigües.
 • Climatització comissaries
Les responsables d’administració de la regió ens informen que l’enginyera tècnica de la regió està fent un estudi i revisió de les climatitzacions de les comissaries de la regió per si calgués fer alguna actuació o redistribució.
 • Comissaria de la Jonquera
Les responsables d’administració de la regió ens informen que es troba en fase de licitació de l’obra. Al setembre serà l’adjudicació amb inici de les obres a finals. El temps de durada de les obres serà d’uns 14 mesos. La finalització de les quals és al primer trimestre de 2023.
Diuen que dins dels terminis establerts fins ara. Això no és cert, ja que a la darrera reunió regional del mes de febrer ens van informar que la data de lliurament seria durant el 2022.
 • Utilització dels esprais de pebre
Els caps de la regió ens informen que els esprais de pebre no estan autoritzats i que no depèn de la regió autoritzar i regular el seu ús.
 • Àrea de vigilància d’edificis
Els caps de la regió ens informen que està previst que amb el tancament de la SRC es creï un grup que s’encarregui de la vigilància de l’edifici. Serà un servei que cobrirà les 24h i que a part dels efectius que puguin anar des de la SRC es farà un oferiment intern de l’ABP de Girona per tal de cobrir-lo.
 • Manca de vehicles no logotipats a UI la Bisbal
Els caps de la regió ens informen que són conscients que hi ha una greu mancança de vehicles no logotipats, no només a la Bisbal, també a altres comissaries de la regió.
Ens informen que estan en vies que s’autoritzi l’ús de 3 vehicles judicialitzats, els quals aniran molt bé a la regió, i que la 1a instància a cobrir és la Bisbal.
 • Reposició de vehicles del 2021
Els caps de la regió informen que desconeixen quants aniran a la RPG dels 386 vehicles nous previstos pel 2021.
 • Emmagatzematge de drogues
Els caps de la regió informen que s’està en via que no s'emmagatzemi la droga. Que s’estan fent gestions amb jutges i fiscals per tal que es destrueixi la droga amb la màxima celeritat possible, i que si en el termini d’un mes no han contestat des del jutjat es destruirà la droga i es preservaran unes mostres.
Ens informen que són coneixedors que les garjoles no són el lloc adient per emmagatzemar la droga. Respecte a l’ús de la garjola de menors com a magatzem de droga, ens han informat que si un menor ha d’estar en una garjola que no és de menors que no passava res perquè hi fos. No sabem si el Síndic de Greuges o els defensors dels drets dels menors en pensarien el mateix.
 • Concurs General
El responsable de RRHH assistent a la reunió ens ha informat que al següent Consell de la Policia és el lloc on s’informarà d’aquesta qüestió, i ha avançat que està previst un concurs general per finals d’any.
 • Sergents ABP Santa Coloma de Farners
Els caps de la regió informen que s’ha fet una modificació de la RLT per incloure la figura de sergents cap de torn a Santa Coloma de Farners.
 • Seguretat de les comissaries
Els caps de la regió informen que de des de la regió es fan informes de la seguretat de les comissaries de la regió.
A la vegada des del CME es fa un estudi de la seguretat dels edificis de les comissaries i que després es determinen portar a terme les actuacions i millores per dotar de seguretat les comissaries i edificis.
 • Furgona de dilluns a divendres a ARRO Girona
Els caps de la regió informen que aquest és un tema que ja s’ha tractat i que no s’ha de tractar més a les reunions regionals. Ens informen que l’anomenada Perla Negra respon a qüestions operatives, que va molt bé perquè evitar que no hi hagi tant canvis de torn.
Quan els argumentem que a les darreres setmanes s’ha canviat contínuament a la gent de torn perquè hi hagués més gent, tret d’aquest darrer cap de setmana que s’ha cobert amb hores extres. Que si els efectius destinats a aquesta furgona estiguessin repartits als equips no hi haurien tants de canvis. Que la motivació d’aquesta furgona és el càstig, com així ha reconegut a algun efectiu el cap de la unitat. La resposta dels caps de la regió ha estat el silenci.
 • Transmissió d’informació als brífings
Els caps de la regió informen que els nous protocols instruccions, etc. es publiquen a la intranet.
Si bé és cert que es poden millorar la transmissió d’informació i que estan realitzant l’estudi dels vídeo brífings on es pugui tenir un canal àgil i ràpid de transmissió d’informació a tots els efectius i que sigui de forma “oficial” no per la premsa, sindicats, etc.
 • Conflictivitat barri Figueres
Els caps de la regió informen que arran dels fets que van succeir fa unes setmanes des de l’ABP s’han fet esforços per pal·liar la problemàtica del barri. Actuacions com més controls d’ARRO en un primer moment, de controls conjunts entre la Guàrdia Urbana i Mossos, dispositius de frau elèctric, reunions amb els patriarques etc.
Aquestes són unes actuacions que es repeteixen cada vegada que succeeix un fet hostil vers la policia, cal que s’actuï d’una vegada amb contundència que pugui solventar aquesta problemàtica.
 • Patrulla Albatros de l’Escala
Els caps de la regió informen que és una prioritat de l’ajuntament i dels caps de l’ABP aquest servei. Que saben de les limitacions amb el sector 30 però que el servei Albatros és prioritari i que són els caps de l’ABP els que haurien de plantejar que no es fes aquest servei.
Han emprat la Covid19 per argumentar que no s’han pogut muntar l’indicatiu 30 amb el picos de Roses i l’Escala en cas d’haver-hi
 • Denegació sistemàtica de permisos a Q5 a l’ABP Blanes
Els caps de la regió informen que no és cert que es deneguin sistemàticament els AP’s a l’ABP de Blanes, que coneixen els caps de la comissaria i que no és cert que hi hagi denegació sistemàtica de permisos. Si bé és cert que ha reconegut que durant els mesos de juliol i agost si es demana un reforç d’estiu per l’augment de feina, doncs per raons de serveis no es poden donar molts de permisos.
Des del SAP-FEPOL us demanem que totes les peticions d’AP’s les feu per ATRI i que les deneguin, ja que totes les peticions que es fan verbalment i són denegades no consten com a negatives a l’estadística que tant els hi agrada ensenyar als caps.
 • Manca d’ordinadors d’UI la Bisbal
Els caps de la regió informen que el número d’ordinadors de la UI de la Bisbal està dins la ràtio i que per aquest motiu no hi posaran més ordinadors.
Respecte a utilitzar els ordinadors comissats/ judicialitzats, aquest aparells han d’estar validats per la DSIP per motius de seguretat.
Aquestes han estat les qüestions tractades en aquesta reunió. Ja sabeu que per ampliar la informació o per proposar temes per a les properes reunions us podeu posar en contacte amb la xarxa de delegats i delegades que SAP-FEPOL té a les comissaries.
 
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-105/2021 
DATA:13 de Juliol de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto