CENTRAL, COMUNICATS 
Reunió de la Regió Policial Central de 28 de juliol del 2023  
En aquesta reunió s’ha confirmat que a partir del 4 de setembre els horaris d’entrada al serveu passaran a ser a les 06:00, a les 14:00 i a les 22:00 hores. 
 
Manresa, 1 d'agost del 2023.-
 
El passat 28 de juliol es va dur a terme la darrera reunió entre els comandaments regionals, els serveis d’administració i les organitzacions sindicals representatives. A continuació us fem un resum dels punts que s’hi van tractar.

Primer.- CD MOIÀ:
- Preveuen que les obres acabin en un parell de mesos tot i que la licitació d'obres és responsabilitat de l'Ajuntament. Per tant és responsabilitat directa de l'ens local la seva finalització.
- El 23 d'agost s'incorporaran sis (6) efectius nous de l’última promoció que iniciaran allà les pràctiques.
- El nombre total d'efectius de la CD Moianès es preveu en vint-i-cinc (25). En concret serien 5 membres per escamot en règim de Q5. Per tant l’aplicació del Q5 de forma ordinària vindrà vinculat a la finalització de les obres d'aquesta comissaria.
- S'ha exposat el tema cobertura de les comunicacions a la zona i ens informen que l’empresa responsable ha millorat el sistema del repetidor i que també s'està instal·lant a la Comissaria, el sistema 5G.
- Pel què fa a les places, tenen previst que la gent que ja treballa a Moià segueixin en aquesta plaça i que s'afegeixin el 23 d'agost aquests nous agents de pràctiques per reforçar el servei. Per complementar la totalitat dels 25 agents a la CD s'agafarien d'entre els efectius de la Regió.

Segon.- USC MANRESA I FURES:
- La futura oficina compartida amb PL Manresa i ubicada al carrer Alfons XII resta encara per licitar aquest 2024. Per tant la seva operativitat es preveu a mig/llarg termini. La intenció és que allà s'hi ubiquin serveis d'OAC i Fures a falta de saber l'espai que hi haurà i la seva departamentació espacial.
- Des de la Regió s'està treballant amb els Jutjats per tal d'evitar l'acumulació i emmagatzematge de les plantes de marihuana a les instal·lacions policials que tants problemes i olors ocasionen.

Es tracta que es comencin a destruir les plantes in-situ i que sigui una empresa especialitzada la qui talli les mateixes, evitant aquesta tasca de tall als agents, una vegada s’hagi agafat les mostres pertinents i s'hagin complimentat les actes policials adients. La Regió Policial Metropolitana Nord està a punt d'iniciar una prova pilot al respecte i des de la Regió Central resten a l’espera de resultats per si són d'aplicació al territori.


Tercer.- ARRO:
- Es sol·licita i es demanda material d'obertura adaptat als nous temps i als tipus d'entrades i realitat operativa (moltós, radials de bateria, etc.) i material de seguretat contra riscos elèctrics i se'ns contesta i encoratja a fer els informes pertinents per tal que siguin elevats a la Comissió de Materials.
- S'eleva als Caps Regionals la preocupació i la davallada d'efectius operatius reals que ha patit l'Àrea en els últims 8 anys, la qual ha passat de tres equips per setmana a dos i a tan sols 1 equip per setmana durant el període d'estiu. Se'ns contesta que amb el nou concurs i l’ampliació de la RLT, en breu arribaran catorze (14) efectius més i que vetllaran per tenir una ARRO potent a la Regió.
- S'exposa la possibilitat de més espai per a desar el material de dotació individual dels agents i se'ns dona la possibilitat de canviar l'espai actual comú, utilitzat com a magatzem, a canvi d'un nou armariet a la mateixa zona d'ubicació.
- S'eleva la preocupació de les possibles onades de calor i l’execució dels controls planificats  amb risc de llargs períodes d’exposició a altes temperatures. A aquest efecte, la Direcció de Serveis del Departament d'Interior va fer arribar al nostre grup de Salut Laboral un document amb codi FIRE08 de 18 de juliol del 2023 on consten la identificació dels risc i les mesures individuals de protecció...però en cap cas consta cap tipus d'indicació als Caps d'Unitats o Caps d'Àrea per tal de minimitzar aquests riscos entre els agents.

Quart.- INFRAESTRUCTURES REGIONALS:
- S'instal·laran 3 màquines noves de climatització a les ABP de Manresa, Vic i Igualada.
- Laboratori UTPC de Manresa amb el projecte aprovat i pendent de licitació.
- Les fuites d'aigua de les dutxes dels vestidors masculins a Manresa estan a punt de ser reparades i els WC d'Osona també.

Cinquè.- FLOTA DE VEHICLES REGIONALS:
A nivell autonòmic ja s'ha aprovat l'adquisició d'una nova partida de vehicles tant logotipats com no logotipats. Però falta que surtin licitacions. Per tant la preocupació de falta de vehicles és una demanda real però que pateix tot el territori.

La preocupació ve ara quan sabem que s'acaba el termini del rènting d'uns 600 vehicles a tot Catalunya els quals passaran a ser propietat de l'Administració i la preocupació en les reparacions i manteniment que amb això sabem que comportarà.

Sisè.- NOUS AGENTS EN PRÀCTIQUES A LA REGIÓ:
El 21 d'agost nomenen els nous agents en pràctiques de l’última promoció i el 23 d'agost s'incorporen 13 al Bages, 12 a Osona, 10 a l'Anoia, 7 al Berguedà, 10 al Solsonès i 6 al Moianès.

Setè.- HORES EXTRES:
- S'incorpora la possibilitat de cobrir el servei de Montserrat en hores extres a TOTS ELS AGENTS DE TOTES LES ABP'S DE LA REGIÓ, però deixant clar que el servei es comptabilitza d'inici a fi des de l’ABP de Manresa. Per tant els possibles desplaçaments des de les diferents ABP fins a l'inici de servei a Manresa es farà a càrrec dels propis agents que així ho sol·licitin.

Vuitè.- SALA:
- S'ha demanat als Caps per la situació de la nova Sala de Girona i sobre el rumor/possibilitat que des d’aquesta nova ubicació es comandi la Regió Central. Se’ns ha respost de manera ferma i segura que la Sala de Manresa NO ANIRÀ A GIRONA i que seguirem depenent de l'actual Sala de Reus ja que des de Prefectura es va demanar opinió al respecte i els Caps Regionals van manifestar la seva opinió de seguir a Reus.

Novè.- ALTRES:
- Davant les evidents molèsties en les actuals ubicacions de les màquines de vènding a Berga, aquestes quedaran situades als baixos de l’ABP. En el cas de l’ABP d'Osona es buscarà també una possible solució per tal de guanyar espai al menjador i evitar l'augment de la temperatura que aquestes màquines provoquen.
- Els agents en pràctiques actuals de la Regió Central ,en general, es preveu que segueixin cobrint els mateixos destins actuals a no ser que arribin unes altres ordres d'una Comissaria Superior al respecte.
- La falta i demanda de més comandaments com caporals, també és una cosa genèrica de tot el cos. Per tant es cobriran o es pretén cobrir amb els caporals, sergents i sotsinspectors dels actuals concursos de promoció d'ascens.
- Referent als nous horaris d'entrada es confirma la voluntat que a partir del 4 de setembre els horaris d'entrada al servei siguin per a tots els efectius que facin Q5 a les 06:00, 14:00 i 22:00 hores amb motius única i exclusivament d'operativitat policial i per tal d'unificar horaris amb la resta de Regions i Sales de Comandament Operatiu.

Aquestes han estat les qüestions que des del SAP-SME-FEPOL hem portat a la reunió regional. Ja sabeu que per ampliar la informació podeu posar-vos en contacte amb els delegats i les delegades que ambdues organitzacions sindicals tenim al territori.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C+145/2023 
DATA:1 de Agost de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies