METROPOLITANA BARCELONA, ESCRITS 
Els canvis d'escamot i/o de quadrant son un canvi en les planificacions i per tant s'han d'aplicar els coeficients 
Fruit de l'Acord del 2015, les Oficines de suport han d'inicar l'any policial amb tota la planificació anual prevista. A aquest efecte, per necessitats del servei, son freqüents els canvis d'escamot o de quadrants. En aquests casos, la nostra organització sindical defensa que son canvis de planificació i per tant, al superar-se els sis canvis que determina la normativa, s'han d'aplicar els coeficients corresponents.  
 
Barcelona, 12 de gener del 2023.-
 
El punt 1.3.1 de l’Acord del 2015 sobre condicions de prestació de serveis del personal funcionari del cos de mossos d’esquadra estableix que “la planificació anual s’ha de donar a conèixer de forma prèvia a l’inici de l’any policial, exposant-la en els tallers d’anuncis de cada centre de treball i altres mitjans de difusió que es considerin adients”.

Gràcies a aquest Acord i fruit que, previ a la seva signatura, es podien aplicar els canvis que es consideressin necessaris sense l’aplicació de mesures compensatòries, la Instrucció 7/2015 preveu l’aplicació de coeficients multiplicadors per aquells canvis que es facin per sobre de les 6 jornades de treball (punt 2.6.2).

Per aquest motiu, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) hem defensat que, aquells canvis d’escamot o de quadrant que es produeixen una vegada s’ha publicat la planificació anual han de generar la compensació establerta a la normativa derivada de l’Acord del 2015.

És per això que avui, la nostra organització sindical ha reclamat, en escrit adreçat a la Subdirecció general de recursos humans, que per aquells canvis d’escamot o de quadrant que s’apliquen una vegada la planificació anual ja ha estat publicada, que es facin amb l’aplicació de coeficients que preveu la normativa vigent.

Si bé l’objectiu de la planificació anual es fa per garantir la conciliació de la vida familiar amb la laboral, no respectar-la ha de suposar una compensació. A aquest efecte considerem que els canvis de quadrant o d’escamot es fan per necessitats del servei i per tant, els efectius policials afectats han de veure compensat el fet que es dificulti la seva conciliació de la vida familiar amb la laboral.

Per tant, aquesta ha de ser una qüestió que tant l’Administració com el propi servei operatiu han de contemplar ja que garantir la conciliació de la vida familiar amb la laboral ha de ser una prioritat a respectar. Qualsevol canvi que s’aplica afecta directament sobre la vida particular de les persones membres del cos de mossos d’esquadra i per tant, aquests han d’acabar essent els mínims.  

 
 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-2/2023 
DATA:12 de Gener de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies