COMUNICATS 
Algunes consideracions sobre els permisos per assumptes personals 
El silenci administratiu de la sol·licitud d'assumptes personals s'ha modificat, el que suposa un retrocés en les garanties dels drets de les persones membres del cos de mossos d'esquadra. En aquest sentit, les necessitats operatives no haurien de prevaldre sobre el gaudiment d'un dret que s'ha estat denegant (i encara es continua fent) de manera sistemàtica.   
 
Barcelona, 5 d'abril del 2022.-
 
L’article de 49 de la Llei 2/2021, de 29 de desembre, ha modificat els efectes del silenci administratiu en determinats procediments i ara, el silenci administratiu passa a ser negatiu a les peticions ordinàries del permís per assumptes personals.

Això vol dir que, a diferència del que passava fins ara, en cas que la persona no rebi la resolució en el termini de 7 dies hàbils des de la seva sol·licitud, la petició s'entendrà desestimada.

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ja hem manifestat el que considerem un pas enrere respecte les garanties dels drets de les persones que treballen a l’Administració, i més tenint en compte que els permisos per assumptes personals haurien de ser indenegables, donat que hi ha altres mesures en gestió horària aplicables per tal que el servei no es vegi afectat.

Considerem que els drets que com a treballadores i treballadors tenim, no poden anar supeditats a les necessitats operatives (que no necessitats del servei) i que la denegació sistemàtica dels assumptes personals per falta d’efectius, atempta contra la conciliació de la vida familiar amb la laboral.

Així mateix, no entenem com, havent-se tractat la possibilitat de poder concedir els AP per hores a la Comissió negociadora del Pla d’Igualtat, no s’hagi contemplat el fet de poder sol·licitar els permisos per assumptes personals per hores, extrem que facilitaria la conciliació laboral, familiar i la corresponsabilitat de les persones membres del CME.

Donat que hi ha situacions en les quals el mosso o la mossa d’esquadra no es pot acollir a un permís no recuperable (quan hem de portar al nostre fill i filla a urgències per exemple), podria ser útil que els permisos per assumptes personals es poguessin demanar en casos de situacions sobrevingudes com la que acabem d’exemplificar, i que el còmput fos per hores i no per jornades de treball.

En definitiva, des de la nostra organització sindical esperem poder negociar mesures que ajudin a facilitar que les persones membres del CME puguin conciliar la seva vida laboral i familiar per tal que les necessitats operatives deixin d’estar per sobre dels nostres drets laborals.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-56/2022 
DATA:5 de Abril de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies