METROPOLITANA BARCELONA, ESCRITS 
SAP-FEPOL demana eliminar la conurbació en els permisos del cos de mossos d'esquadra 
Una sentència del Tribunal Superior de Justicia de Madrid justifica la demanda que avui la nostra organització sindical ha registrat per escrit 
 
Barcelona, 4 de maig del 2021.-
Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), en escrit presentat avui a la Sub-direcció general de recursos humans, ha reclamat la necessitat d’aplicar un canvi respecte els criteris que té l’Administració sobre la interpretació de la conurbació entre municipis. Amb la normativa vigent interna del CME, aquesta modificació que SAP-FEPOL sol·licita afectaria als permisos recollits als criteris de permisos i llicències del Cos de Mossos d’Esquadra. Aquesta petició la realitzem en virtut del contingut de  la sentència N del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID (TSJM) SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SÉPTIMA”, de data 2 de març de 2012. I és que aquesta sentència estima que el dret a gaudir d’un permís per ingrés hospitalari, o altres preceptes que donin dret a aquests tipus de permisos, han de cenyir-se al fet que es tracti de diferent municipi. Així doncs, tal com recull l’article 48.1 a) de la llei 7/2007, de 12 d’abril, de L’EBEP, no es fa diferenciació entre conceptes com conurbació, comarca o àrea metropolitana:
“Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos. a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad.”
En aquest sentit, els permisos recollits als criteris i permisos del Cos de Mossos d’Esquadra haurien de ser considerats de la mateixa manera que a la resta del territori, obeint únicament a la demarcació d’àmbit local com és el municipi. A banda d’aquesta qüestió, també volem assenyalar  que l’atorgament de 2 o 4 dies de permís en funció de la distància entre localitats no disposa d’una correspondència lògica. Per exemple, si una persona treballa a l’ABP de Sant Andreu (Barcelona), i el fet causant que li dóna dret al permís ha passat a L’Hospitalet de Llobregat (amb una mitjana de 32 minuts per trajecte), gaudirà de dos dies de permís (3 dies si es tracta d’un familiar de primer grau). Per contra, si una altra persona treballa a Gavà i el fet causant ha succeït a Viladecans (amb una mitjana de 8 minuts per trajecte), disposarà de 4 dies (5 dies si es tracta d’un familiar de primer grau). Per tots els fets exposats, SAP-FEPOL sol·licita una regulació de la normativa interna que elimini la conurbació com a referència, al tractar-se d’un greuge comparatiu, així com el fet que incompleix la norma marc (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic), tot adoptant un criteri interpretatiu que perjudica els interessos de les persones treballadores del CME. 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-44/2021 
DATA:4 de Maig de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies