COMUNICATS 
Consell de la Policia de 13 de gener 
Avui s'ha reunit en sessió ordinària el Consell de la Policia de la Generalitat - mossos d'esquadra. En aquest comunicat us informem dels extrems més rellevants que s'hi han tractat. 
 
Barcelona, 13 de gener del 2023.-
 
Avui s’ha reunit en sessió ordinària el Consell de la Policia de la Generalitat – mossos d’esquadra. A continuació us fem un resum dels punts tractats i del posicionament del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL).

Primer. Cronograma i processos de selecció i provisió.
Es confirma que aquest 2023 hi ha la previsió (si s’aproven els pressupostos) de convocar dos processos d’accés al cos de mossos d’esquadra, el primer dels quals està previst que es publiqui el proper 16 de gener de 850 places.

Es preveu també convocatòries de promocions de 96 places de sotsinspector/a, 170 de sergent/a i 369 de caporal/a.

En quan a les especialitats hi ha la previsió de convocar una oferta per ARRO de 35 places i de 58 per a la BRIMO d’increment d’ocupació. Respecte el concurs de trànsit es confirma que aquest s’ha posposat a març i el motiu d’aquesta decisió s’argumenta en la necessitat de tenir material i vehicles per a tots els efectius policials.

Des de la nostra organització sindical considerem que els cronogrames estan per complir-los, més quan un concurs com el de trànsit, es ve reivindicant (per les condicions de l’especialitat) des de fa massa temps.

Segon.- Mesa General de Funció Pública.
Fins que no s’aprovin els pressupostos de la Generalitat no es podran aplicar els increments que hores d’ara encara resten pendents (2,5% i 0,5%). No obstant se’ns recorda que aquests increments estan previstos amb caràcter retroactiu a data d’1 de gener.

Des del SAP-FEPOL hem tornat a reclamar la necessitat d’actualitzar els imports de les indemnitzacions a rebre per raó de servei. Sobre aquesta qüestió Funció Pública està estudiant aquesta possibilitat per la qual cosa esperen que, de cares al proper Consell de la Policia, ens puguin dir alguna cosa.

Tercer.- Inici de negociacions.
Tal i com la nostra organització sindical ha estat reclamant en els darrers Consells de la Policia, en el Consell d’avui s’ha considerat la necessitat d’obrir una negociació de millora de les condicions laborals del cos de mossos d’esquadra.

A aquest efecte, SAP-FEPOL ha manifestat de manera clara les següents qüestions:
 
  • Volem que aquesta negociació (a més de les organitzacions sindicals representatives) hi estiguin presents les persones representants dels Departaments d’Economia i de Funció Pública.

  • L’equiparació amb la resta de cossos especials de la Generalitat, la reducció de la jornada laboral i la compensació per treballar en dies festius han ser qüestions objecte de negociació.

  • No acceptar els dos darrers punts serà valorat molt negativament per part del sindicat majoritari del cos de mossos d’esquadra i per tant, significaria que aquesta negociació no començaria amb bon peu.

  • Reclamem una data d’inici de les negociacions i una calendarització de la mateixa gràcies a la qual el col·lectiu tingui coneixement de les dates i el ritme de negociació.
 
Així s’espera que durant la primera quinzena del mes de febrer es convoqui la primera Mesa de negociació del que esperem que sigui el futur acord del cos de mossos d’esquadra.

Quart.- Acord de jubilació anticipada.
Fruit de l’assoliment de la jubilació anticipada enguany s’han jubilat anticipadament al cos de mossos d’esquadra gairebé 500 persones. Per tant, celebrem la consecució d’aquest dret per la via de la negociació.

No obstant, des del SAP-FEPOL s’ha manifestat que encara queda molta feina per fer. És per això que hem reclamat al Consell d’Interior la necessitat de pressionar al Govern de l’Estat a fi i efecte que l’antiguitat d’aquelles persones membres del cos que van assolir tant com a Policies Locals o Guàrdia Civil es tingui en compte. La nostra organització sindical seguirà reclamant aquest dret, ja sigui per la via de la negociació com per la via judicial.

Per altra banda i respecte el MOIN la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal no s’ha posicionat respecte el compromís signat entre el Departament d’Interior i les organitzacions sindicals signants de l’Acord. Per tant hem tornat a reclamar aquesta qüestió.

Cinquè.- Acord de 2022.
Tal i com féssim en la Comissió de seguiment d’aquest Acord, SAP-FEPOL ha tornat a reclamar les dades concretes sobre les peticions, concessions i denegacions del torn fix nocturn de totes les destinacions del cos de mossos d’esquadra.

Així mateix, hem recordat que en el marc d’aquesta negociació, SAP-FEPOL va proposar la necessitat que qui treballi en torn fix nocturn, treballi menys i cobri més, ja que de no fer-se així creiem que la seva acceptació serà absolutament insuficient (tal i com sospitem que així ha estat).

Per tant esperem que novament es convoqui la Comissió de seguiment d’aquest acord i que, previ a la seva convocatòria, se’ns hagin facilitat les dades sol·licitades.

Sisè.- PGA-02 i PGA-07.
Novament, totes les organitzacions sindicals hem denunciat la subjectivitat dels plans d’avaluació que a dia d’avui regula el cos de mossos d’esquadra. Més específicament SAP-FEPOL ha denunciat (tal i com féssim en el comunicat de 7 de novembre) les pressions que des d’alguns comandaments del cos s’ha fet sobre avaluadors i avaluadores.

Així mateix denunciem que els efectius de la 28a promoció hagin quedat fora del PGA-02 cosa que tenim denunciada en via judicial. Creiem (i així s’ha demanat) que el Departament hauria d’haver incorporat a aquests efectius policials, més quan han treballat més dels dies que preveia el comunicat intern publicat a tal efecte.

Setè.- Revisió del model de Sales.
Després de la infructuosa darrera reunió del mes de novembre, avui se’ns ha comunicat que el procés de centralització de sales queda definitivament aturat. Durant el darrer trimestre del 2022, un Grup de treball format per comandaments del cos ve tractant aquesta qüestió per tal que, amb la voluntat de preservar i recuperar un model territorial, acabi per decidir el nou model de sales de coordinació.

Des del SAP-FEPOL considerem que respecte aquesta qüestió anem molt tard. Creiem que dins les conclusions a la que haurà d’arribar aquest grup de treball és, a més del dimensionament correcte de les sales, és el del compliment íntegre de la Llei de prevenció de riscos i salut laboral especialment respecte el descans durant la jornada de treball.

Per tant pressionem a la Prefectura i a la Direcció General de la Policia per accelerar el ritme sobre aquesta qüestió, més quan (tal i com SAP-FEPOL ha denunciat i seguirà denunciant) les nefastes condicions de les sales atempten contra la salut dels operadors i de les operadores.

Vuitè.- Modificació del marc normatiu i llei de pressupostos.
El pressupostos que estan essent objecte de negociació contemplen (tal i com ja s’ha esmentat) la convocatòria de dues promocions d’accés al cos de mossos d’esquadra. Així mateix s’incrementa per al 2023 un 13% del pressupost, el qual sumat al 22% incrementat l’any anterior, suposa un increment total en els darrers dos anys del 35%.

La llei d’acompanyament preveu un increment dels requisits per accedir a les policies locals, per a les quals (igual que amb el CME) serà imprescindible tenir el batxiller. Una vegada aprovat aquest requisit es treballa amb l’ISPC per tal que, ascendint a la categoria de sergent/a es disposi d’un Cicle formatiu de grau superior.

Respecte la nova llei de la policia estan redactades les bases. No obstant encara no està redactat l’articulat, la qual cosa (amb voluntat de consens) s’espera que es pugui fer a partir del mes de juny.

Novè.- Nova uniformitat.
Se’ns informa que ja ha arribat el gran gruix de la nova uniformitat, la qual a dia d’avui ja s’està distribuint a excepció de la jaqueta que només s’enviarà a les Regions de Ponent, Central i Pirineu.

Desè.- Càmeres unipersonals i gas pebre
A dia d’avui  ARRO i BRIMO ja té càmeres, així com també els nous vehicles policials que es van adquirint, els quals ja en porten incorporades a l’habitacle de persones detingudes. Per tant des del Departament afirmen que està creixent exponencialment la implantació de càmeres.

No obstant, des del SAP-FEPOL seguim defensant la necessitat de dotar d’aquesta eina a totes les persones que formen part de les unitats de seguretat ciutadana. Per tant seguim reivindicant aquesta necessitat a fi i efecte de protegir jurídicament el major gruix d’efectius policials.

Respecte la dotació del gas pebre, la nostra organització sindical ha tornat a reclamar de dotar a tots els efectius del cos d’aquesta eina que tenim validada. Malgrat les nostres demandes, el Departament d’Interior i la Direcció General no ho consideren oportú, la qual cosa (creiem) debilita les actuacions policials.

Onzè.- Parc mòbil.
Actualment hi ha dues licitacions en marxa. La primera està pendent d’adjudicar 283 vehicles de paisà i la segona està en la fase de presentació d’ofertes (176 vehicles dels quals 105 son de trànsit). L’any 2024 es preveuen incorporar 1000 vehicles, dels quals 400 seran de compra directa i els 600 restants de rènting per un període de cinc anys.

Dotzè.- Assistència lletrada.
Novament des del SAP-FEPOL hem denunciat la descoordinació dels serveis jurídics en l’assistència lletrada de les persones membres del cos de mossos d’esquadra que (en l’exercici de les seves funcions) son víctimes de lesions.

A aquest efecte hem recordat que en el Consell de la Policia de gener del 2021 ja vam denunciar aquesta situació i per evitar judicis ràpids sense garantir la defensa del mosso o de la mossa lesionada s’incorporaria a TRAMITACIÓ de la PG-ME una diligència de personació gràcies a la qual l’Autoritat judicial no celebrés judici ràpid fins a la quantificació de les lesions provocades.

Denunciem que des del 2021 fins avui, aquesta diligència no s’hagi incorporat, motiu pel qual provoca descoordinació i desatenció d’efectius policials.

Aquestes han estat les qüestions tractades. Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb la nostra xarxa de delegats i delegades que tenim a totes les comissaries.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-9/2023 
DATA:13 de Gener de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies