COMUNICATS 
Comitè de Seguretat i Salut Laboral de 17 de setembre 
Resum dels punts tractats a la darrera reunió. Per ampliar la informació us podeu posar en contacte amb la xarxa de delegats i delegades de la nostra organització sindical    
Barcelona, 21 de setembre del 2021.-

El passat 17 de setembre es va reunir el Comitè de Seguretat i Salut Laboral del cos de mossos d’esquadra. A continuació us fem un resum dels punts més importants que s’hi van tractar.

Primer.- Dades de sinistralitat.

Entre gener i juny del 2021 han ocorregut un total de set-cents vuit (708), dos-cents noranta-nou (299) dels quals han generat baixa mèdica, essent dos d’ells greus i un (malauradament) amb resultat de mort. Del total d’accidents, uns 16.64% s’han produït en el centre de treball, un 6.46% son in itinere i un 76.90% in mission.

La franja d’edat amb més accidents es produeixen entre els quaranta-un (41) i quaranta-cinc (45) anys amb un total de cent vuitanta (180) accidents. La regió amb més accidents laborals és la RP de Barcelona amb cent setanta-set (177) accidents el que suposa un 4.32%, seguida per la RPMN amb cent seixanta-vuit (168), el que suposa un 3.4 % del total de la plantilla en aquestes regions.

El 39.88 % del total de la sinistralitat són conseqüència d’agressions (puntades de peu, cops de cap i estrangulaments), seguit de sobreesforços físics amb un 14.88 %. Segon el tipus de lesió les dislocacions, esquinços i torçades suposen un 36.50% seguit de ferides i lesions superficials amb un 35.28 %.

El 22.09% són lesions múltiples a diferents parts de cos i el  11.66% a les cames, incloent genolls. Sobre els accidents al centre de treball s’està fent l’estudi a un any vista per saber quin tipus d’accidents són.

Segon.- Dades COVID-19.

A dia d’avui, un 67.9 % de la plantilla de persones treballadores del CME s’ha vist afectada per la COVID-19. És a dir, uns 12.032 efectius han estat de baixa per alguna afectació de la malaltia.

La regió més afectada ha estat la RPMN amb uns 4934 treballadores i treballadors, el que suposa un 73.25 % del total de la plantilla de persones treballadores. La regió que menys afectació ha patit és la de Terres de l’Ebre amb un 50.1%.

A 1 de setembre hi ha setanta-una (71) persones treballadores de baixa. Per edats, la franja més afectada és la que es troba en la forquilla entre els quaranta-un (41) i quaranta-cinc (45) anys, amb un total de tres mil cinc-cents quatre (3504) persones afectades. Percentualment dins la seva franja, el 63.58% dels efectius d’entre els cinquanta-sis (56) i els seixanta (60) anys i el 102,67% dels que es troben en la franja d’entre els seixanta-un (61) i els seixanta-cinc (65) anys han estat de baixa.

En relació a les persones Treballadores Especialment Sensibles (TES) es recorda que han de seguir fent les peticions, aportant el corresponent informe del Servei de Vigilància de la Salut Laboral (SVSL), ja que serà la Sub-direcció General d’Avaluacions Mèdiques (SGAM) qui faci la baixa.

Tercer.- Absentisme laboral primer semestre 2021.

L’absentisme dels tres primers mesos del 2021 és d’un 10.32% i respecte el 2020 ha baixat quatre punts (14.25%). La Comissaria que més absentisme pateix és la de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació amb un 13,56%, arribant a tenir forts repunts d’un 16,57% (causa principal brot per COVID-19).

En relació a les Regions policials, les que mostren més absentismes son aquelles no metropolitanes, essent la de Terres de l’Ebre, amb un 12,19% la qui més absentisme té. En relació a les metropolitanes, la Nord és la que mostra un absentisme més baix amb un 10,86%.

Quart.- Avaluacions de riscos i actuacions en desinfeccions.

S’han fet avaluacions a les ABP de Sant Martí, a les Unitats de la Canina de territori, a l’ABP Horta, a l’ARRO Sant Andreu, al Laboratori del Complex Central, a Les Corts  i a la Galeria de Tir de Salou. A dia d’avui s’està fent sobre l’emmagatzematge, la destrucció i el transport de la marihuana.

Per altra banda i en relació a les actuacions de desinfecció se n’han fet un total de dues-centes trenta-cinc (235) sobre sarna, paneroles, mosquits i altres insectes.

Cinquè.- Suport psicològic.
Durant el primer trimestre del 2021 hi ha hagut vuit (8) assistències d’emergències psicològiques. A dia d’avui hi ha quaranta-sis (46) casos nous, dos-cents cinquanta-nou (259) en seguiment i quaranta-una (41) altes.

S’han realitzat reunions a la RP Central per informar als comandaments com activar els serveis psicològics, la qual cosa també es farà a altres regions policials. Per últim sobre aquest punt se’ns informa de la formació de 21 hores sobre gestió emocional que s’ha fet a l’ARRO.

Sisè.- Qüestions denunciades per SAP-FEPOL.

Des de la nostra organització sindical hem denunciat diferents casos de persones membres del cos que, després d’haver patit alguna patologia, la seva situació no queda ben resolta o fins i tot, ocupen llocs de treball que estan directament relacionats amb la seva problemàtica.

En relació als Tècnics de Suport No Policial (TSNP) es denuncia la situació de persones a qui es fa fer tasques que no els correspon.

En relació a l’ABP Les Corts s’ha demanat un manteniment adequat, així com també millores en la il·luminació i la climatització. A l’efecte la nostra organització sindical ja ha denunciat repetides vegades l’incompliment de la normativa sobre aquesta matèria.

Per altra banda i després de les denúncies de SAP-FEPOL, se’ns informa que  ja s’han adjudicat els treballs de millora de l’ACD de Girona i està previst el seu inici el 25 d’octubre. A dia d’avui s’estan realitzant les feines prèvies de taller.

Hem tornat a denunciar de nou els problemes que genera el gran volum de comisos de marihuana. Se’ns informa que s’estan habilitant nous espais per poder fer l’emmagatzematge fins la seva destrucció.

En referència als vehicles de la Unitat Canina hi ha la previsió que es renovin al 2022. Per part de SAP-FEPOL s’ha fet denúncia a Inspecció de treball sobre la situació actual d’aquesta Unitat.

Setè.- Últim.

La SGPRL té la intenció de fer una reunió amb els delegats i delegades de prevenció de riscos de totes les organitzacions sindicals representatives. L’objectiu és fer una proposta de prioritats de cara a l’any 2022.

Alhora la Sub-direcció general ha agafat el compromís de respondre tots els escrits que es presentin relacionats amb la seguretat i salut laboral del cos de mossos d’esquadra. Sobre aquesta qüestió des del SAP-FEPOL hem recordat que totes les denúncies que s’interposen davant la Inspecció de Treball son conseqüència de la manca de resposta a les moltes denúncies que adrecem a la Sub-direcció.

Aquestes han estat les qüestions tractades en aquest CSSL. Per ampliar la informació o per denunciar altres situacions podeu posar-vos en contacte amb la xarxa de delegats i delegades de la nostra organització sindical a totes les comissaries.


        
NÚMERO DE COMUNICAT:C-130/2021 
DATA:21 de Setembre de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto