COMUNICATS, TRÀNSIT 
Reunió amb la Comissaria General de Mobilitat de 19 de gener  
Aquests són els principals punts tractats amb la reunió que vam mantenir amb la CGMO i amb el SAUC (Servei d’Administració de les Unitats Centrals):       
 
 
Barcelona, 24 de gener de 2023-.


Recursos Humans:
 
1. Incidència a la CGMO del Decret de nova estructura: ens remeten a la SDGRH.

2. Previsió de nous concursos: Com ja sabem, manifesten que el concurs de Trànsit es convocarà al març d’enguany, però, tal com la Secció sindical de l’especialitat de Trànsit del SAP-FEPOL porta temps sol·licitant i des de les primeres setmanes del desembre del 2022 hem anant avançant als brífings, el concurs oposició per proveir llocs de treball de l’especialitat de Trànsit sortirà amb unes 200 places en lloc de les 171 places inicials.

El concurs de la Unitat de Policia Marítima està previst pel 2024. Vergonyós, si tenim en compte la seva situació administrativa.

3. Valoració del complement de productivitat (Trànsit). Informació del nombre d’efectius i la localització dels sectors que han tingut una puntuació per sota dels 18 punts al PGH02: No aporten aquestes dades, i tot i que han tingut un marge mínim de quinze dies per l’obtenció d’aquesta informació no s’ha fet cap esforç per donar-nos una resposta.
El comissari al·lega que a qui ens hem de dirigir son les diferents ART com a responsables d’aquestes puntuacions, i manifesta que el 100% dels efectius de la Divisió de Trànsit han percebut l’import màxim.
 
4. Sector de la marítima de Barcelona. Ubicació i cobertures: Encara no està previst que Barcelona sigui destí portuari.
Respecte a l’horari, imputació d’hores i dietes, no ens poden donar resposta. Informen que ens hem de dirigir als serveis d’administracions pròpies. No es farà cobertura de nits, llevat a Sitges o altres llocs on els torns s’adeqüin al dispositiu concret.
El comissari és conscient que l’horari és complicat i difícil per la conciliació familiar, però no entén els problemes, perquè manifesta que aquests horaris estan consensuats i parlats periòdicament en reunions que tenen amb els companys i companyes que estan a la marítima.

 
5. Efectius torn de nit (a Trànsit): Manifesten que poden vehicular-ho  de cap altra manera perquè no hi ha efectius suficients. La intenció és deixar de treballar amb patrulles per sector per canviar-ho definitivament amb patrulles per ART, no tenint en compte els llargs quilometratges, el desconeixement del territori ni el desgast i cansament dels companys i companyes. A més, no ens cansarem de repetir que cal vetllar per la seva seguretat.
 
6. Romanent en dies festius: Hi ha poc romanent i no es pot cobrir. Manifesten que no volen cobrir el servei ordinari ni els festius amb aquestes hores, i que no tenen intenció d’utilitzar hores extraordinàries per donar cobertura els dies festius, als operatius especials i durant les campanyes. Exigim una visió realista de què està passant a territori i de les necessitats d’aquest.
 
7. Mampares de metacrilat a l‘Aeroport: Ens emplacen a la Subcomissió de material per obtenir una resposta. Sobre ASA, les novetats del nou edifici i la ubicació dels efectius, tampoc en saben res, tot i que han disposat de quinze dies per cercar la informació

Parc Mòbil:

8. Estat dels vehicles i licitacions: Novament ens emplacen a la subcomissió de materials.

Han quedat moltes qüestions pendents per manca de temps, que seran tractats a la pròxima reunió: Estat de la licitació dels cascs de motoristes, entrega de pantalons operatius i gorres, deficiències al material de trànsit, manca d’escarpins i aletes per la marítima i mòduls de Vilanova, compensació als caporals/es com a caps de torn, funcions de sergent pèntax i petició de Reunions quadrimestrals amb la CGMO i el SAUC presencials.

Davant qualsevol dubte sobre els temes tractats, contacteu amb el vostre delegat/da de referència.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-14 
DATA:24 de Gener de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies