METROPOLITANA BARCELONA, ESCRITS 
Tornem a reclamar un increment de nivell per al Grup Regional de Motos de Barcelona 
Novament SAP i SME reclamem que els efectius del Grup Regional de Motos de Barcelona passin a ser de nivell 2 
 
Barcelona, 31 d'octubre del 2023.-
 
Com ja sabeu, SAP i SME fa molts anys que reclamem que els efectius del Grup Regional de Motos passin a formar part del nivell 2 d’especialització, donat que fan tasques pròpies i necessiten una formació específica i habilitació respecte a permís de conducció de motocicletes per desenvolupar les seves funcions. El seu model de servei està essencialment orientat a la prevenció, la capacitat de resposta ràpida, la proximitat amb les víctimes i  l'expertesa professional.

En aquest sentit, l’estructura organitzativa del Decret 57/2023, de 21 de març, de reestructuració de la Direcció General de la Policia, avala la nostra petició. L’article 21, corresponent a l’Àrea Regional de Seguretat Ciutadana, Proximitat i Atenció a les Víctimes, contempla que els efectius d’aquesta Àrea “Actuar com a suport de les àrees bàsiques policials en funcions pròpies de seguretat ciutadana, en les regions policials que escaigui”.

Precisament, aquesta és exactament la funció principal que desenvolupa aquest grup. Per tant, caldria que el Grup Regional de Motos passés a dependre directament de l’Àrea Regional de Seguretat, Proximitat i Atenció a les Víctimes, extrem que aniria associat a formar part del nivell II d’especialització.

El Grup Regional de Motos sempre ha estat cabdal per fer front a les necessitats operatives d’una ciutat tan complexa com Barcelona i no ha obtingut mai el reconeixement que es mereix (encara no disposen de plaça creada a la RLT, extrem que ja vam sol·licitar l’any 2022 amb l’escrit E-22/2022 de SAP-FEPOL i del qual no hem obtingut resposta).

Així mateix, cal recordar que no és una opinió aïllada nostra: anteriorment, diferents Caps de la RPMB han instat anteriorment a què es reconegués el Nivell II pel GRM. El fet que actuïn com a suport regional amb habilitats pròpies, conjuntament amb un grau més elevat de perillositat laboral, ens obliga a sol·licitar que siguin reconeguts i reconegudes acord a les seves funcions.

Per tot plegat, en un nou escrit adreçat a la Subdirecció general de recursos humans, ambdues organitzcions sindicals (i més veient els increments de nivell que ha reconegut el darrer acord)  tornem a reclamar l'increment de nivell per aquests efectius policials.
 
 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-60/2023 
DATA:31 de Octubre de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies