COMUNICATS 
Reunió de la Mesa de Negociació de 17 de juliol del 2023  
En la reunió d’ahir per primera vegada es parla de la reducció de la jornada laboral anual i del complement per mobilitzacions addicionals. No obstant les distàncies segueixen allunyades.     
 
Barcelona, 18 de juliol del 2023.-
 
Ahir 17 de juliol es va tornar a reunir la Mesa de negociació entre les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra i el Govern de Catalunya. En la reunió d’ahir se’ns va traslladar un nou document que, si bé és cert que milloren les propostes fetes a la reunió del 4 de juliol, també és cert que encara estem molt distants (massa distants) de les reivindicacions que des d’un inici SAP-SME-FEPOL hem reclamat.

A diferència de la proposta anterior, en el document que se’ns va fer arribar ahir es consideren les següents mesures:
 
 1. Mesures relatives a conciliació, permisos, vacances i reduccions de jornada que ja s’han explicat en comunicats anteriors.

 2. Millora en les quantitats del complement per especial penositat del torn de treball, així com ampliació de 10 a 14, els dies que es consideren amb compensació especial de festius. Segons aquesta proposta un torn de 12 hores es cobraria a raó de 188,48 euros i un torn de 12 hores en festius nadalencs a raó de 282,35 euros.

 3. Segueixen igual els imports proposats en reunions anteriors de 3 euros/hora de Guàrdies No Presencials per a tots els dies, a excepció dels 14 festius assenyalats que es contempla una compensació de 5 euros/hora.

 4. Complement de guàrdies de comandament per escala superior, executiva i intermèdia a raó de 8 euros/hora. Des del SAP-SME-FEPOL hem reclamat que aquest concepte també s’apliqui a comandaments de l’escala bàsica que també realitzen guàrdies.

 5. Complement d’especial responsabilitat per assumpció de tasques de comandament operatiu a raó de 20 euros per torn de treball de 8,5 hores si un caporal/a assumeix tasques de llocs definits a la RLT de sergent/a.
  1. La mateixa quantitat s’establiria per aquelles persones de la categoria de mosso/a que assumeixin responsabilitats de llocs definits a la RLT com de la categoria de caporal/a.
  2. Per als efectius de l’escala de mosso/a que assumissin responsabilitats de llocs definits a la RLT de la categoria de sergent/a, la compensació s’incrementa fins els 40 euros per torn de treball de 8,5 hores.
  3. Sobre aquesta qüestió, des del SAP-SME-FEPOL hem manifestat la necessitat d’incrementar les quantitats proposades, les quals haurien de fixar-se tenint en compte les diferències dels valors de les hores ordinàries de cadascuna de les categories.

 6. En quan a declaracions judicials segueix la proposta de 90 euros per assistència per videoconferència i de 150 euros per assistència presencial. Recordem que aquesta quantitat seria incompatible amb les indemnitzacions que marquen el Decret 138/2008.

 7. Es proposa adequar el preu de l’hora extraordinària a la categoria professional. En aquest sentit l’Administració proposa adequar el preu de l’hora extraordinària al preu de l’hora ordinària del nivell mínim de cada categoria professional.  Des del SAP-SME-FEPOL considerem que l’hora extraordinària en cap cas pot adequar-se al preu de l’hora ordinària sinó que el seu càlcul ha d’anar en funció dels coeficients multiplicadors que estableix l’Annex II del Decret 146/1996 sobre jornada i horari. Acceptem que pel càlcul del preu de l’hora nocturna es faci sobre un coeficient d’1,2. Però en tot cas aquest s’ha d’aplicar sobre el resultat del càlcul de l’hora extraordinària esmentat en el paràgraf anterior.

 8. Per primera vegada, el Departament ha posat sobre la taula una quantitat sobre reducció de jornada anual laboral (1660 hores a partir de l’any 2024-2025 i 1640 quan arribem als 19.000 efectius). Des del SAP-SME-FEPOL ens mantenim en la reducció de la jornada laboral anual fins a les 1.520 hores.

 9. Es proposen garanties per al règim d’horari especial específic  per al qual li serien d’aplicació les mesures compensatòries per als canvis de planificació pel quadrant Q5. No obstant xoca que es deixi fora als efectius adscrits a la CGIC, a la CGINF i a Vigilàncies i Seguiments.

 10. Es proposa incrementar en un nivell els efectius de la CGIC i la CGINF, els quals aquells que estiguin a dia d’avui al 2 passarien al 3 i els que es troben al 3 passarien al 4.
 
Respecte aquest paquet de mesures, l’Administració ens facilitarà un nou redactat de document per a què sigui considerat per les organitzacions sindicals i en cas que es consideri es pugui signar un acord.
Des del SAP-SME-FEPOL, en la reunió d’ahir vam tornar a proposar la necessitat de considerar una reducció horària més important que la que es planteja a hores d’ara i que, per fer front a les necessitats operatives que es puguin produir s’implanti un complement per mobilitzacions addicionals de sis jornades de treball de 8 hores cadascuna fruit del qual es contempli un increment retributiu de 235 euros per catorze pagues (3.290 euros anuals).  

Per posar un exemple:
 
 • Es redueix la jornada de 1680 hores a 1.520. En cas que s’accepti el complement per mobilitzacions addicionals, la jornada de l’efectiu policial passaria a ser de 1.568 amb un increment retributiu de 3.290 euros (bruts).
 
Les dues organitzacions sindicals, des de l’inici de les negociacions hem mantingut la necessitat de reduir les distàncies retributives amb el cos de bombers de la Generalitat, més quan ara aquests acaben de signar un preacord que, en el moment que es faci efectiu, incrementarà encara més les distàncies.

Per aquest motiu seguim defensant la necessitat de signar un acord que incorpori la reducció de la jornada laboral i l’aplicació d’un complement (en la fórmula presentada) que redueixi aquestes distàncies.

No obstant, conscients de la importància dels punts que hem proposat i així també es va dir ahir, creiem que la negociació ha de seguir oberta. En aquest sentit SAP-SME-FEPOL ens mantenim disposats a seguir negociant. Cal però, que aquesta negociació serveixi per canviar de manera definitiva el concepte que es té sobre la disponibilitat que històricament s’ha tingut dels efectius policials i la seva disponibilitat. La festa dels mossos i de les mosses és festa!

A partir d’aquí si es pretén convocar a treballar a qualsevol persona treballadora del cos de mossos d’esquadra  en una jornada festiva,  s’haurà d’aplicar una compensació que sospesi el trencament de la seva vida familiar. 

Per últim, tal i com així també vam manifestar ahir, des del SAP-SME-FEPOL seguim defensant la necessitat de signar un únic i ampli acord que contempli totes les propostes i no petits acords que es vagin signant a mesura que es van afinant els seus extrems.
        
NÚMERO DE COMUNICAT:C-130/2023 
DATA:18 de Juliol de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies