METROPOLITANA BARCELONA, ESCRITS 
Propostes de millores per a l'Àrea Regional d'Instrucció i Custòdia de persones detingudes de Barcelona 
Sabedors de les penoses situacions que es produeixen en aquesta Àrea, la nostra organització sindical (a finals de l'any 2022) va traslladar un paquet de mesures, que de considerar-se, compensaria el fet d'haver de treballar en una de les pitjors (si no la que pitjor) destinació del cos de mossos d'esquadra  
 
Barcelona, 22 de febrer del 2023.- 
 
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) treballa de manera ingent per millorar les condicions laborals, econòmiques i socials dels efectius del cos de Mossos d’Esquadra. A aquest efecte, la nostra organització sindical ha denunciat o reivindicat repetides vegades, la necessitat de millorar les condicions laborals dels efectius policials destinats a l’Àrea Regional d’Instrucció i Custòdia de Detinguts/des (ARIC) de la RPMB.

Any rere any, SAP-FEPOL ha manifestat la necessitat de realitzar aquestes millores pels efectius que es troben destinats a la citada àrea, coneixedors/es de primera mà per les contínues visites realitzades als diferents llocs de treball que ens ocupa i les queixes dels agents i comandaments que allà han estat desenvolupant el seu treball durant mesos o fins i tot anys. Des del nostre punt de vista, l’estat de les dependències on es duu a terme la custòdia de les persones detingudes està més que amortitzada. La seva ubicació subterrània, sense llum natural, amb problemes al llarg dels últims anys respecte a les temperatures, humitat ambiental, olors i altres factors que estan per sobre del que marca la normativa relativa a riscs laborals, fan insostenible que continuïn obertes i a ple rendiment.

En aquest sentit, pensem que s’hauria d’ubicar la custòdia de les persones detingudes a un lloc que permeti un millor servei, tant dels treballadors i de les treballadores que hi estiguin destinades, com per les mateuxes persones detingudes. Cal garantir en aquest sentit, que el temps de detenció i fins a la posada a disposició judicial es realitza en condicions dignes.

Anteriorment, a causa de la penositat laboral abans esmentada, l’assignació de destí provisional a l’Àrea de custòdia de persones detingudes de Les Corts estava acordada amb una duració màxima d’un any. Aquesta situació provocava un sentiment d’angoixa i estrès laboral insostenible, per la qual cosa es va reduir a la meitat (sis mesos) el temps d’estada a l’ACD. Des de la nostra organiztació sindical considerem que ara és el moment de continuar avançant per millorar les condicions, no tan sols de l’Àrea de Custòdia de Detinguts, sinó de tota l’ARIC.

I és que ja fa temps que la línia de propostes del SAP-FEPOL va en la direcció, no només de fer atractiva la destinació com a tal, sinó de dignificar aquesta plaça, ofertada als concursos generals de mobilitat i ampliada amb els efectius destinats a la RPMB. A aquest efecte considerem que s’haurien d’incloure una sèrie de mesures que, sota el nostre criteri, millorarien les condicions durant el temps d’estada, fent-la més assumible i justa per a tots i totes.

Algunes d’aquestes mesures ja s’han traslladat a les diferents reunions regionals al llarg dels darrers anys, tot havent adreçat escrit a la seva Sub-direcció general (E-96/2018 de 17 de setembre de 2018). Així mateix, també han estat treballades amb els/les caps i coordinadors/es que han ocupat tasques de responsabilitat de l’Àrea. Per tant i per tot plegat, les propostes que des del SAP-FEPOL (en un escrit presentat a finals de l'any passat) hem posat sobre la taula son les següents:

Primer.- En relació a 
ARIC:
Cal augmentar el nombre d’efectius per escamot, per tal de repartir les càrregues de treball i garantir els permisos dels quals es tenen dret (maternitat/paternitat, AP, etcètera.). D’aquesta manera també es podria cobrir la falta de personal que es pugui ocasionar puntualment dins de la mateixa àrea, sense haver de demanar reforç a les diferents ABP de la Regió.

Cal augmentar el nivell retributiu (Nivell III), oferint una formació adient a les característiques del lloc de treball a ocupar i cal un increment en la meritació de 0,1 punts per mes treballat que tingui afectació sobre els concursos generals de mobilitat.

Segon.- En relació a URIA i URIV:
És imprescindible acordar un quadrant ad hoc diferent a la resta d’horaris que marca el Decret 146/1996, de 30 d’abril, amb el qual s'ampliï els temps de descans entre torns. Així mateix és necessari que computi el temps d’estada a qualsevol lloc de l’Àrea, per no haver de tornar a passar per la roda de custòdia i que, en el moment d’elecció de destins a la RPMB per sortir d’ARIC, també computi com antiguitat el temps treballat a qualsevol destinació de l’Àrea i no només a les custòdies.

Per últim creiem necessari que cada roda de sis mesos a l’ACD, faciliti la sortida a les diferents destinacions de la RPMB al 25% dels efectius de més antiguitat. 


Tercer.- En relació a l'ACD:

Igualment que l'anterior, cal un horari ad hoc que compensi la penositat d'aquesta destinació. A aquest efecte, la nostra organització sindical ha proposat un horar de 7 dies de treball i 14 festius, de 12 hores cada torn de treball (dia i nit). Per fer-ho possible caldrien 6 escamots, amb un nombre d’efectius que garanteixi un descans fora de la zona de custòdia de 10 minuts cada dues hores.
 
Des de la nostra organització sindical hem traslladat aquestes demandes a l'Administració i a la Regió Policial Metropolitana de Barcelona sabedors que la situació en aquestes destinacions és extremadament penosa. Som conscients de la dimensió de les propostes que hem plantejat. No obstant hem de ser igualment conscients que, mentre no es tracti de manera específica aquestes destinacions, els conflictes laborals s’aniran produint. 
  
NÚMERO DE COMUNICAT:E-101/2022 
DATA:22 de Febrer de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies