METROPOLITANA BARCELONA, ESCRITS 
SAP-FEPOL denuncia opacitat i manca de transparència en els oferiments provisionals del cos de mossos d'esquadra 
En un escrit adreçat a la Subdirecció general de recursos humans, la nostra organització sindical ha denunciat que els darrers processos de provisió provisional de llocs atempten contra el principi de transparència i no respecten els principis de mèrit, capacitat i antiguitat.       
 
Barcelona, 10 de març del 2023.-
 
Des que l’Administració hagi començat a aplicar la Instrucció 6/2022, de 26 de juliol, sobre provisió temporal de llocs de treball del cos de mossos d’esquadra, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha detectat algunes qüestions (com les denunciades en escrit de 28 de febrer) que al nostre entendre no respecten ni el seu contingut, ni el seu objectiu.

Recordem que tal o com recull la pròpia Instrucció, aquesta té com principi fonamental “garantir l’atenció als principis de mèrit, capacitat, publicitat i lliure concurrència, així com donar compliment a les obligacions en matèria de transparència en la provisió temporal de llocs de treball del cos de mossos d’esquadra.

En aquests sentit, la nostra organització sindical s'ha d’adreçat a la Subdirecció general de recursos humans per denunciar diversos processos que (insistim al nostre entendre) vulneren de manera flagrant la Instrucció recentment publicada i que per tant, cal actuar amb la màxima celeritat per revisar-los. A continuació n’exposem alguns casos.

Primer.- Oferiment per ocupar de forma provisional llocs de treball vacants amb forma de provisió per concurs general (SGRH 48/22)
Sobre aquest oferiment la nostra organització sindical ha pogut observar que es van arribar a publicar diverses llistes de resolució del procés, la primera de les quals (per algun error produït) va ser modificada. El problema s’ha generat quan alguns efectius policials que apareixien en la primera llista (assolint una destinació provisional) van desaparèixer en la segona generant-se així la normal sensació de dubte sobre el procés.

A aquests efecte, la nostra organització sindical (apel·lant al principi de transparència) considera oportú rebre les explicacions oportunes (i així ho ha demanat a la SGRH) sobre els fets esdevinguts més quan, la resolució del procés ha generat “certa” indignació en els efectius policials afectats. Indignació que també s’ha produït sobre aquelles persones que, tenint una puntuació superior a d’altres que finalment han assolit alguna plaça provisional, no l’han pogut assolir perquè segons sembla i es detalla en la resolució del procés, les seves destinacions es troben per sota de la cobertura mínima.

I és que recordem a més, que sobre aquestes qüestions, quan SAP-FEPOL denunciava la manca d’efectius amb la campanya #sotamínims i reclamava en el Consell de la Policia les dades de cobertura mínima i cobertura real de totes les comissaries de policia, mai en vam obtenir resposta.

Per tot plegat les preguntes que se’ns generes son: (1) les organitzacions sindicals sabem quines son aquestes destinacions? (2) el col·lectiu i els efectius policials (malgrat patir les conseqüències de la manca d’efectius) saben (previ a la convocatòria del procés provisional) si oficialment treballen en una destinació que està per sota de cobertura? (3) Sota quin criteri normatiu que no atempti contra el principi de mèrit, capacitat i antiguitat, aquestes persones han de quedar excloses de participar en un procés provisional? (4) No autoritzar la sortida d’efectius (malgrat tinguin més puntuació que d’altres) de segons quines destinacions atempta contra el principis que regulen l’oferiment? (5) Aquests efectius policials reben una doble penalització pel lloc on desenvolupen les funcions (càrrega de treball, treball per sota de la cobertura i dificultat per sortir del destí)?

Sincerament, la nostra organització sindical considera que sobre el procés SGRH48/22 no s’ha actuat amb criteris que respecten l’objectiu principal de la instrucció, alhora que han generat en una part important del col·lectiu que hi ha participat, una sensació d’opacitat que gens beneficia a l’organització i caldria corregir.

Segon.- Oferiment per ocupar de forma provisional llocs de treball vacants de la categoria de sergent/a de l’escala intermèdia del cos de mossos d’esquadra (SGRH05/23).
L’objectiu principal d’aquest oferiment és la d’ocupar places de comandament de l’escala intermèdia que a dia d’avui no estan cobertes, tals com caps d’unitats d’investigació, caps d’unitat d’oficina d’atenció al ciutadà, sergents/es per a àrees d’informació, de protecció de persones i béns, de suport tècnic bàsic i de funcions policials bàsiques entre d’altres.

Segons les bases del procés, les persones interessades han de complir ser funcionàries de la categoria de sergent/a, trobar-se en situació d’actiu i ocupar un lloc de treball d’especialitat, sempre i quan constin adscrites des de fa 1 any com a mínim, a la darrera destinació d’aquella especialitat.

Per contra, les persones que no hagin assolit la condicions de funcionàries de carrera de la categoria de sergent/a i que estiguin realitzant la fase de pràctiques d’algun procés de promoció no podran participar en aquest procés.

Així mateix, segons el procediment de selecció, aquesta es farà amb el criteri de garantir la capacitat operativa els serveis d’origen, prioritzant-se (que no excloent-los) els canvis de destinació dins la mateixa regió policial o comissaria general.

Per tant, i amb els mateixos arguments que els referits en el procés anterior, des de la nostra organització sindical creiem que els efectius policials que hi participen, no han de quedar penalitzats per la destinació que ocupen en el moment, ja que amb els recursos oportuns, l’Administració ha de buscar una sortida sense atemptar contra els principis de mèrit, capacitat, antiguitat més quan deixar-lo fora pot “constituir una discriminació directa o indirecta per raó de gènere, de necessitats de conciliació o per qualsevol altre motiu personal”.

Per tots els extrems esmentats, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) hem instat a la Subdirecció general de recursos humans a revisar els  processos esmentats i següents que es publicaran, a fi i efecte de regir-se pels principis que marca la normativa vigent i no generar situacions de greuge, que a més no respecten la transparència que com a col·lectiu també ens hem d’exigir.
            
NÚMERO DE COMUNICAT:E-16/2023 
DATA:10 de Març de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies