PONENT, ESCRITS 
SAP-FEPOL reclama que l'increment de 16 efectius per a la RP de Ponent es faci per oferiment provisional obert a totes les persones interessades 
Després que a la darrera reunió regional se'ns manifestés que aquest increment es faria exclusivament amb efectius de la 28a promoció destinats a la Regió policial, des de la nostra organització sindical (tal i com així manifestéssim també en la reunió) hem reclamat que es faci pel procés d'oferiment provisional que regula la Instrucció 6/2022, de 26 de juliol, sobre la provisió de llocs de treball del cos de mossos d'esquadra     
 
Barcelona, 28 de febrer del 2023.-
 
Després que el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) denunciés en comunicat de 9 de gener del 2023, l’incompliment de l’acord pres en la Junta Local de Seguretat de Lleida de 13 d’octubre sobre el reforç per a la Comissaria de Lleida d’un total de setze efectius, tot sembla indicar que des de la Comissaria General Tècnica es reforçarà aquesta destinació.

No obstant, segons se’ns informés a la darrera reunió regional de 24 de febrer, aquest increment d’efectius, només s’oferirà per a persones membres del cos de mossos d’esquadra de la 28a promoció destinats a la RP de Ponent.

A aquest efecte, des de la nostra organització sindical entenem que aquest increment d’efectius respon a una necessitat de servei urgent i inajornable i per tant, compleix els requisits que marca el punt 3.1 de la Instrucció 6/2022, de 26 de juliol, sobre la provisió de llocs de treball del cos de mossos d’esquadra.

És per això que entenem que aquest increment d’efectius no s’ha de cobrir de manera discrecional amb efectius només de la 28a promoció destinats a la Regió Policial de Ponent, sinó que s’ha de regular segons marca la instrucció anteriorment esmentada i s’ha d’obrir per tant, a totes aquelles persones membres del cos de mossos d’esquadra que hi estiguin interessades.

En aquest sentit, recordem que la pròpia introducció de la Instrucció estableix que “per tal de garantir l’atenció als principis de mèrit i capacitat, publicitat i lliure concurrència, així com per donar compliment a les obligacions en matèria de transparència, cal establir els procediments per a la provisió temporal dels llocs de treball”, aspecte que es passa a regular a la mateixa normativa.

Per tant, ja només amb aquesta justificació, considerem que de restringir-se un oferiment per a persones d’una única promoció (en aquest cas la 28a) i d’una única destinació (RP de Ponent) s’estaria contradient el principi bàsic de la pròpia Instrucció 6/2022.

Així, en tant hi ha una necessitat de servei urgent i inajornable (tal i com marca el punt 3.1 de la Instrucció) cal publicar un oferiment per ocupar provisionalment llocs de treball, el qual ha de proposar-se per a totes les persones membres del cos de mossos d’esquadra, més quan la lletra b del punt 3.3 remarca que en cap moment de la selecció s’han d’aplicar criteris que “puguin constituir una discriminació directa o indirecta per raó de gènere, de necessitats de conciliació o per qualsevol altre motiu personal”.

Per tots els extrems esmentats, i des de la disconformitat pels extrems manifestats en la reunió regional sobre l’exclusivitat per a les persones de la 28a promoció destinades a la RP de Ponent per cobrir aquesta necessitat operativa, des del SAP-FEPOL (en un escrit presentat avui) hem instat a la Subdirecció general de recursos humans a fer les gestions oportunes que permetin obrir a totes les persones interessades mitjançant el procés d’oferiment provisional regulat per la Instrucció 6/2022, la possibilitat de poder-hi participar.
        
NÚMERO DE COMUNICAT:E-11/2023 
DATA:28 de Febrer de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies