COMUNICATS 
Inspecció de Treball toca el crostó al Departament d’Interior en la gestió de la marihuana 
En un extens informe, la Inspecció de Treball conclou que el Departament d'Interior no només vulnera normativa bàsica en matèria de seguretat i salut laboral sinó que a més, incompleix el propi Estatut del Treballador. Per tot plegat li dona un termini de tres mesos per a què posi solució a la situació denunciada per la nostra organització sindical   
 
Barcelona, 14 de desembre de 2022.-
 
En data de 13 d’octubre del 2022, davant l’increment d’actuacions amb plantacions de marihuana i la gestió que el cos de mossos d’esquadra estava fent amb la seva recollida, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) denunciava davant la Inspecció de Treball les condicions sota les quals havien de treballar els efectius policials.

En aquell escrit, la nostra organització sindical denunciava que els efectius policials havien de procedir amb les plantacions sense les eines oportunes, amb els vehicles propis policials (cosa que els exposava a respirar els components químics de les plantes) i sense la formació específica necessària.

A aquest efecte, i després de l’activitat inspectora de la Seguretat Social, aquesta (coincidint amb la denúncia presentada per la nostra organització sindical) ha conclòs que “s’aprecien importants deficiències tant en l’avaluació de riscos presentada per l’empresa, com en la planificació d’activitats preventives”.

I és que de manera clara, la Inspecció de Treball observa “riscos clars per a la salut de les persones”, que el Departament d’Interior ignora no actuant de manera preventiva, tal com “l’exposició perllongada a agents químics ja siguin per inhalació o per contacte directe” la qual, no només es produeix en el moment del tall i recollida de la planta, sinó també (i especialment) en el transport al fer-se amb els mateixos vehicles policials.

Així mateix observa una absoluta “falta d’informació i de formació en matèria preventiva en relació als riscos derivats de la intervenció i comís de plantacions il·legals de cànnabis” i clares deficiències respecte el material que es facilita als efectius policials.

Per tot plegat i en un extens informe, la Inspecció de Treball no només observa l’incompliment de la normativa sobre salut laboral, sinó que (anant més enllà) conclou que el Departament d’Interior vulnera de manera flagrant el “deure genèric de protecció de la seguretat i la salut de les persones treballadores per part de l’empresari, previst a l’article 4.2..d del Text Refós de l’Estatut dels Treballadors”.

Per tot plegat, la Inspecció de Treball de la Seguretat ha donat al Departament d’Interior el termini de tres mesos, per posar solució a tot el desgavell d’incompliments que ha observat.

Des de la nostra organització sindical ens mostrem absolutament satisfets de l’informe de la Inspecció de Treball i esperem que l’Administració actuï en conseqüència i diligentment en pro de la salut dels efectius policials. És evident que no fer-ho comportarà una reacció sindical ja que SAP-FEPOL, en cap cas permetrà que es segueixi posant en risc.
    
NÚMERO DE COMUNICAT:C-207/2022 
DATA:14 de Desembre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies